Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej

                          Przyznawanie ulgi podatkowej osobie fizycznej                        

 (nie prowadzącej działalności gospodarczej)

 

 

  

I. Miejsce załatwienia :

 

Urząd Miasta w Ustroniu

 

Wydział Finansowy

 

Referat Podatkowy  – parter pokój nr 6 i 7 tel. (033) 8579 310 lub 8579 311

 

II. Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 201 ze zm.) 

 

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek podatnika ( w uzasadnieniu należy wskazać na okoliczności stanowiące „ ważny interes podatnika” lub „ważny interes publiczny”, do których w szczególności można zaliczyć zdarzenia losowe, które obniżyły zdolność płatniczą Podatnika  np. nagłą chorobę, powódź, kradzież, utratę możliwości zarobkowania, jak również sytuację, w której zapłata podatku spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy społecznej, gdyż nie będzie w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb materialnych )
 • Zaświadczenia o zarobkach z zakładów pracy, odcinki rent lub emerytur ( wszystkich osób pozostających w gospodarstwie domowym )
 • Dokumenty potwierdzające inne uzyskiwane dochody, np. z dzierżawy, najmu, odszkodowania, płatności bezpośrednie w rolnictwie ,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów, świadczeń pomocy społecznej,
 • Kserokopie PIT-u za rok ubiegły ( wszystkich osób pozostających w gospodarstwie  domowym )   opatrzone datownikiem przez Urząd Skarbowy,
 • Dokumenty potwierdzające  wydatki mające wpływ na sytuację finansową ( rachunki za prąd, gaz, wodę, leczenie, naukę, itp.) kserokopie dokumentów  dot. bieżących kosztów utrzymania,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej bez prawa  do zasiłku,
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub wypis ze szpitala potwierdzający długotrwały pobyt,
 • Zaświadczenie o zaległościach w spłacie kredytów, pożyczek,
 • Inne dokumenty potwierdzające wiarygodność faktów zawartych we wniosku - wysokość strat poniesionych wskutek wystąpienia losowego, na które podatnik nie miał wpływu, a jego wystąpienie spowodowało znaczne obciążenie budżetu domowego i obniżenie zdolności płatniczej,
 • Protokół o stanie majątkowym ( druk w załączniku)

IV. Termin załatwienia sprawy :

 

Do 1 miesiąca, a spawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy,  z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego .

 

VI. Tryb odwoławczy: 

 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego  w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:12.12.2003 13:39

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2018 15:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 15:12 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:32 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:33 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:32 Usunięto załącznik Oświadczenie o otrzymaniu /
nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych

(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:31 Usunięto załącznik Oświdczenie o stanie majątkowym
(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:46 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie termniu płatności
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
podatku"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:37 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:32 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:31 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku
na raty"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:09 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 08:59 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:59 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:59 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:59 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:58 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:57 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:56 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:56 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:56 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:56 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:56 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:55 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:54 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:54 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:54 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:54 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:53 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:52 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:52 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:52 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku /opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:52 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę

(Marek Landowski)
08.11.2012 10:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.11.2012 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.09.2012 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
28.06.2011 08:10 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
15.12.2010 14:36 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
15.12.2010 14:36 Dodano załącznik "Oświadczenie o otrzymaniu /
nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat
kalendarzowych"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 09:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.08.2008 15:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.06.2008 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.06.2008 12:20 Dodano załącznik "Oświdczenie o stanie majątkowym"
(Agnieszka Śliwka)
09.06.2008 12:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 10:34 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 10:00 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:57 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty na raty"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:55 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku /opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:53 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:52 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty* na raty

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:52 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty prolongacyjnej

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:19 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty prolongacyjnej"

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:17 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku/opłaty* na raty"

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:16 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:12 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkamiza zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:10 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:10 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:09 Usunięto załącznik wniosek o umorzenie rozłożenie na
raty zapłaty podatku,zaległości podatkowej ,opłaty

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 09:09 Usunięto załącznik Wnoisek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
19.05.2008 08:18 Zmieniono tytuł załącznika z "wniosek o odroczenie
terminu płatności zaległości podatkowej /opłaty" na
"wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz
z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
13.05.2008 13:51 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
18.04.2008 14:52 Dodano załącznik "wniosek o odroczenie terminu płatności
zaległości podatkowej /opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
11.07.2007 10:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:18 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:18 Dodano załącznik "wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:17 Dodano załącznik "wniosek o umorzenie rozłożenie na raty
zapłaty podatku,zaległości podatkowej ,opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:16 Dodano załącznik "Wnoisek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:15 Usunięto załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:15 Usunięto załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty
podatku, zaległości podatkowej, opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:15 Usunięto załącznik "Wniosek o odroczenie terminu
płatności"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:14 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
26.02.2004 09:18 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
09.02.2004 12:19 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
21.01.2004 11:56 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.01.2004 11:28 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:46Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty podatku,
zaległości podatkowej, opłaty"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:44Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"
(Klaudia Wasilewska)
12.12.2003 13:39 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)