OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie wraz z montażem bram wjazdowych, garażowych dla wozów bojowych OSP Ustroń Centrum i OSP Ustroń Lipowiec.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana 3 bram garażowych w budynkach OSP Ustroń Centrum i OSP Lipowiec.

Część 1.

Wymiana 3 bram garażowych

Zakres robót obejmuje

- usunięcie skrzydeł bram garażowych,

- demontaż istniejących ościeżnic metalowych,

- wykonanie, dostawę i montaż kompletnych, nowych bram segmentowych

- zapewnienie ręcznego otwierania wszystkich bram garażowych

Szczegółowy opis bram garażowych:

BUDYNEK OSP Centrum – kolor RAL 3000 (czerwony)

a)                   Brama segmentowa Makro Pro o wymiarach 4000 (szer.) x 4000 (wys.) z drzwiami przejściowymi, niskie prowadzenie z przekładnią łańcuchową do ręcznego otwierania, okienka w panelu powyżej drzwi przejściowych szt.1.

BUDYNEK OSP Lipowiec: kolor RAL 3000 (czerwony)

a)            Brama segmentowa Makro Pro o wymiarach 2750 (szer.) x 3050 (wys.) z drzwiami przejściowymi, niskie prowadzenie z przekładnią łańcuchową do ręcznego otwierania, okienka w panelu powyżej drzwi przejściowych szt.2

Wszystkie bramy zostaną dostarczone przez wykonawcę robót. Bramy segmentowe składają się z prowadnic pionowych, poziomych podsufitowych i skrzydła zbudowanego z paneli gr min 40mm, stalowych, ocynkowanych, pomalowanych, wypełnionych pianką poliuretanową lub styropianem lub z paneli aluminiowych.

Bramy powinny być uszczelnione na całym swoim obwodzie. Panele powinny być powlekane farbami poliestrowymi i zabezpieczone okuciami z blachy stalowej ocynkowanej. W dalszym fragmencie powinna być zamontowana uszczelka przylegająca do podłoża, a w górnym do nadproża, gdy brama jest w pozycji zamkniętej. Prowadnice i elementy nośne powinny być wykonane z elementów stalowych (lub wariantowo innych) o kształcie takim, aby uniemożliwiły wysunięcie się z nich rolek tocznych i wyposażone winny być w uszczelki, do których powinien przylegać płaszcz bramy, gdy jest on w pozycji zamkniętej.

Bramy opisane jako bramy z drzwiami serwisowymi mają być wyposażone w drzwi przejściowe, otwierane na zewnątrz w prawą stronę, wyposażone w zamek patentowy.

Każda brama powinna być wyposażona w system podnoszenia ręcznego (napęd ręczny łańcuchowy) Bramy segmentowe należy wyposażyć w urządzenia blokujące je po ich otwarciu

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana wraz z montażem bram wjazdowych dla OSP Ustroń Centrum i Ustroń Lipowiec.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres czterech tygodni od dnia podpisania umowy.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Mirosław Melcer tel. 33 8579-356

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.11.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 14.11.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 06.11.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie wraz z montażem bram wjazdowych, garażowych dla wozów bojowych OSP Ustroń Centrum i OSP Ustroń Lipowiec
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:06.11.2007 09:45
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:06.11.2007 13:27