OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szkolnej w Ustroniu

Zamówienie polega na

Wykonaniu kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Ustroniu przy ulicy Szkolnej o następujących parametrach:

L – fi 200 – 101 mb

O – fi 160 – 66 mb

Studnie kanalizacyjne fi 425 – szt. 7

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szkolnej w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.12.2007r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.11.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 66 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 14.11.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 06.11.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowa kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Szkolnej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:06.11.2007 10:30
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:06.11.2007 10:34