Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)

                                                     Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy               

 (podmiotowi gospodarczemu)

 

I. Miejsce załatwienia:

 

Urząd Miasta w Ustroniu

 

Wydział Finansowy

 

Referat Podatkowy – parter, pokój nr 6 i 7 tel. (033) 8579 310 lub 8579 311

 

II. Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.201 ze zm.)

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j. Dz.U.z 2016r.  poz.1808 ze zm.)

 

III. Wymagane dokumenty:

 

·        wniosek podatnika wskazujący na okoliczności stanowiące "ważny interes podatnika" lub " ważny interes publiczny ", do których w szczególności można zaliczyć zdarzenia losowe, które obniżyły zdolność płatniczą podatnika  (w załączniku).

·        formularz informacji o pomocy publicznej "de minimis"   otrzymanej przez przedsiębiorcę  w okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o udzielenie pomocy (w załączniku)

·        Oświadczenie o otrzymaniu /nieotrzymaniu pomocy „de  minimis” w ciągu bieżącego roku kalendarzowego oraz dwóch poprzedzających go lat kalendarzowych  ( w załączniku)

·        umowy kredytowe oraz zaświadczenie z banku o aktualnej wysokości kredytu

·        deklaracja podatkowa za rok ubiegły ( np.PIT-36,PIT-36L,PIT-28,CIT-8) opatrzone datownikiem Urzędu Skarbowego

·        zestawienie zobowiązań i należności publicznoprawnych i cywilnoprawnych

·        inne dokumenty potwierdzające sytuację ekonomiczną podatnika, np: 

1.   Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych -"Ewidencja przychodów" oraz "Ewidencja zakupu towarów i usług" za trzy ostatnie miesiące poprzedzające wystąpienie z wnioskiem        o ulgę w spłacie podatku 

2.      Podatkowa książka  przychodów i rozchodów - "Podatkowa książka przychodów i rozchodów" za trzy ostatnie miesiące poprzedzające wystąpienie z wnioskiem o ulgę w spłacie podatku  

3.  Pełna księgowość   - Bilans za rok ubiegły , Sprawozdanie z działalności jednostki za rok ubiegły, Sprawozdanie finansowe F-01/I-01 za rok ubiegły oraz za trzy ostatnie miesiące poprzedzające wystąpienie z wnioskiem o ulgę w spłacie podatku 

·    informacja o ilości zatrudnianych pracowników w okresie ostatnich trzech miesięcy
( ewentualnie PIT-4 )

·        informacja o majątku przedsiębiorcy ( wykaz rzeczowo-wartościowy)    

·        inne: na żądanie organu podatkowego w trakcie prowadzenia postępowania podatkowego.  

·      w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i wspólników spółek cywilnych - udokumentowanie dochodów  współmałżonków                    

*Zasada "de minimis" mówi, że jeśli w ramach programów pomocy- zsumowana pomoc           publiczna  za rok bieżący plus 2 ostatnie lata kalendarzowe razem z wnioskowaną pomocą nie przekroczy 200tys. euro, -nie musi być notyfikowana i podlegać kontroli komisji Europejskiej.              Zasada ta jest niezależna od wielkości przedsiębiorstwa, choć w założeniu zasadniczo odnosi się do małych i średnich przedsiębiorstw 

 

IV. Termin odpowiedzi:

 

Do 1 miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy, z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego .

 

V. Tryb odwoławczy:

 

 Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego   w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie ulgi podatkowej przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Klaudia Wasilewska
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:15.12.2003 10:17

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
08.01.2018 15:17 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 15:09 Edycja dokumentu (Aleksandra Polok)
08.01.2018 14:14 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie termniu płatności
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
podatku"

(Aleksandra Polok)
08.01.2018 14:13 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie termniu
płatności zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę podatku

(Aleksandra Polok)
08.01.2016 11:31 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:38 Dodano załącznik "Formularz informacji przedstawianych
przy ubieganiu się o pomoc de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:37 Usunięto załącznik Oświadczenie o otrzymaniu
/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzjących go lat
kalendarzowych

(Agnieszka Śliwka)
17.11.2014 12:37 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
14.10.2013 08:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:06 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie termniu płatności
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę
podatku"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:05 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:04 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 10:03 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 09:56 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku
na raty"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 09:54 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej"

(Agnieszka Śliwka)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:51 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:50 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:49 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Marek Landowski)
13.11.2012 08:48 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Marek Landowski)
08.11.2012 12:48 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:47 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:47 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:47 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:46 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:39 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:38 Usunięto załącznik Wniosek o rozłożenie zapłaty
podatku /opłaty na raty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:38 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:38 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:37 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:36 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:34 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za
zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:33 Usunięto załącznik Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 12:33 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę

(Agnieszka Śliwka)
08.11.2012 10:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
13.09.2012 11:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.09.2012 14:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
27.06.2011 14:28 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
15.12.2010 14:32 Dodano załącznik "Oświadczenie o otrzymaniu
/nieotrzymaniu pomocy de minimis w ciągu bieżącego roku
kalendarzowego oraz dwóch poprzedzjących go lat
kalendarzowych "

(Agnieszka Śliwka)
21.09.2010 10:03 Edycja dokumentu (Karina Macura)
21.09.2010 10:02 Edycja dokumentu (Karina Macura)
17.08.2010 11:57 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
17.08.2010 11:57 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
17.08.2010 11:56 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
17.08.2010 11:56 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
17.08.2010 11:56 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
17.08.2010 07:01 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz informacji o
pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc"
na "Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów
ubiegających się o pomoc de minimis"

(Karina Macura)
17.08.2010 06:31 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
06.05.2010 12:12 Edycja dokumentu (Karina Macura)
06.05.2010 10:55 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie"

(Karina Macura)
06.05.2010 10:53 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
dla podmiotów ubiegających się o pomoc"

(Karina Macura)
06.05.2010 10:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Karina Macura)
06.05.2010 10:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmotów ubiegających się o pomoc inną
niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie

(Karina Macura)
06.05.2010 08:21 Edycja dokumentu (Karina Macura)
04.05.2010 08:39 Usunięto załącznik Oświadczenie o trudnej sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorcy

(Agnieszka Śliwka)
04.05.2010 08:39 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej de minimis

(Agnieszka Śliwka)
24.02.2010 12:24 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
12.01.2009 14:13 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
12.01.2009 13:52 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej de minimis

(Agnieszka Śliwka)
12.01.2009 13:40 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
12.01.2009 13:39 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej de minimis

(Agnieszka Śliwka)
16.12.2008 12:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.12.2008 12:12 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
03.12.2008 12:10 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej de minimis

(Agnieszka Śliwka)
02.12.2008 14:23 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
de minimis"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:21 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:19 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy de
minimis"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:18 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:09 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy de
minimis"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:07 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:07 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy de minimis
"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:06 Usunięto załącznik Formularz o pomocy de minimis
(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 17:03 Dodano załącznik "Formularz o pomocy de minimis "
(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:58 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:57 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy
publicznej"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:54 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:53 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy de minimis
"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:49 Usunięto załącznik Formularz Informacji o pomocy de
minimis

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:48 Dodano załącznik "Formularz Informacji o pomocy de
minimis"

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 16:47 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej " de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
01.12.2008 14:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
29.10.2008 16:17 Dodano załącznik "Oświadczenie o trudnej sytuacji
ekonomicznej przedsiębiorcy"

(Agnieszka Śliwka)
06.10.2008 15:20 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Agnieszka Śliwka)
06.10.2008 13:21 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
06.10.2008 11:36 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz informacji o
pomocy publicznej dla podmotów ibiegających się o pomoc
inną niż de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie" na "Formularz informacji o pomocy publicznej
dla podmotów ubiegających się o pomoc inną niż de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 14:46 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
dla podmotów ibiegających się o pomoc inną niż de
minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub
rybołówstwie"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 14:44 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 14:44 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:57 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
" de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:40 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:40 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
"de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:33 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej :de minimis" otrzymanej prze przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:32 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy
publicznej :de minimis" otrzymanej prze przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:30 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej " de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:28 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
" de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:22 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej " de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:19 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
" de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:12 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:10 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
"de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:08 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej " de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:06 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
" de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:02 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 13:01 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:59 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:57 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:56 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:55 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:54 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:53 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:52 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:46 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:44 Usunięto załącznik Formularz informacji publicznej "de
minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie trzech
kolejnych lat poprzedzajacych dzień złożenia wniosku o
udzielenie pomocy

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 12:43 Usunięto załącznik Formularz informacji o pomocy
publicznej " de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzjących dzień
złożenia wniosku o udzielenie pomocy

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:58 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:49 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz informacji
publicznej innej niż "de minimis" otrzymanej przez
przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat
poprzedzajacych dzień złożenia wniosku" na "Formularz
informacji publicznej "de minimis" otrzymanej przez
przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat
poprzedzajacych dzień złożenia wniosku o udzielenie
pomocy"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:44 Zmieniono tytuł załącznika z "Formularz informacji
publicznej innej niż "de minimis" otrzymanej przez
przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat
poprzedzajacych dzień złożenia wniosku" na "Formularz
informacji o pomocy publicznej " de minimis" otrzymanej
przez przedsiębiorcę w okresie trzech kolejnych lat
poprzedzjących dzień złożenia wniosku o udzielenie
pomocy"

(Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:33 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:20 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:13 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:07 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 11:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 10:57 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 10:54 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 10:49 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 09:50 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
02.10.2008 09:45 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
07.08.2008 15:04 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
27.06.2008 08:10 Usunięto załącznik Przyznanie ulgi podatkowej
przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)

(Agnieszka Śliwka)
27.06.2008 08:10 Usunięto załącznik Przyznanie ulgi podatkowej
przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)

(Agnieszka Śliwka)
27.06.2008 08:08 Usunięto załącznik Przyznanie ulgi podatkowej
przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)

(Agnieszka Śliwka)
09.06.2008 12:15 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
09.06.2008 12:06 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
03.06.2008 09:57 Dodano załącznik "Przyznanie ulgi podatkowej
przedsiębiorcy (podmiotowi gospodarczemu)"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 10:10 Zmieniono kolejność załączników. Zmieniono tytuł
załącznika z "wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę" na
"wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej
wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:47 Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku
/opłaty na raty "

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:42 Dodano załącznik "Wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:41 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej /odsetek/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:36 Usunięto załącznik wniosek o rozłożenie na raty
zapłaty podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:36 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 09:35 Usunięto załącznik o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej

(Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 08:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 08:05 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
20.05.2008 08:04 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:46 Usunięto załącznik wniosek o odroczenie terminu
(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:34 Dodano załącznik "o umorzenie zaległości
podatkowej/odsetek za zwłokę/opłaty prolongacyjnej"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:31 Usunięto załącznik Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:30 Dodano załącznik "wniosek o odroczenie terminu płatności
podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:22 Dodano załącznik "wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:21 Dodano załącznik "wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:19 Usunięto załącznik wniosek odroczenie zaległości
podatkowej

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:17 Dodano załącznik "wniosek o rozłożenie na raty zapłaty
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę"

(Agnieszka Śliwka)
16.05.2008 09:02 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.05.2008 15:23 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
14.05.2008 15:21 Usunięto załącznik wniosek o umorzenie rozłożenie na
raty zapłaty podatku,zaległości podatkowej ,opłaty

(Agnieszka Śliwka)
13.05.2008 13:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.04.2008 14:21 Dodano załącznik "wniosek odroczenie zaległości
podatkowej"

(Agnieszka Śliwka)
09.01.2008 11:48 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
11.07.2007 12:48 Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
dla podmiotów ubiegających się o pomoc -nowy "

(Agnieszka Śliwka)
11.07.2007 12:46 Usunięto załącznik "Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku"

(Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 08:14 Dodano załącznik "Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku"

(Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 08:12 Usunięto załącznik "Formularz informacji o pomocy
publicznej "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o udzielenie pomocy"

(Agnieszka Śliwka)
24.04.2007 08:08 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:12 Edycja dokumentu (Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:09 Dodano załącznik "Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzajacych dzień
złożenia wniosku"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:01 Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 08:00 Dodano załącznik "wniosek o umorzenie rozłożenie na raty
zapłaty podatku,zaległości podatkowej ,opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 07:57 Dodano załącznik "wniosek o odroczenie terminu"
(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 07:55 Usunięto załącznik "Wniosek o odroczenie terminu
płatności podatku/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 07:55 Usunięto załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty
podatku, zaległości podatkowej, opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
08.08.2006 07:55 Usunięto załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"

(Agnieszka Śliwka)
07.08.2006 10:04 Usunięto załącznik "Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o udzielenie pomocy"

(Agnieszka Śliwka)
20.12.2004 15:12 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
20.12.2004 14:18 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
20.12.2004 14:06 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
20.12.2004 14:00Dodano załącznik "Formularz informacji publicznej innej
niż "de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w
okresie trzech kolejnych lat poprzedzających dzień
złożenia wniosku o udzielenie pomocy"
(Klaudia Wasilewska)
20.12.2004 13:57Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
"de minimis" otrzymanej przez przedsiębiorcę w okresie
trzech kolejnych lat poprzedzających dzień złożenia
wniosku o udzielenie pomocy"
(Klaudia Wasilewska)
20.12.2004 13:53Usunięto załącznik "Formularz informacji o pomocy
publicznej otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Klaudia Wasilewska)
26.02.2004 09:17 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
09.02.2004 12:15 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
09.02.2004 12:13 Edycja dokumentu (Marek Landowski)
21.01.2004 11:54 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
21.01.2004 10:59Dodano załącznik "Formularz informacji o pomocy publicznej
otrzymanej przez przedsiębiorcę"
(Klaudia Wasilewska)
21.01.2004 10:40 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
15.12.2003 11:19 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)
15.12.2003 10:17 Utworzenie dokumentu. (Klaudia Wasilewska)
15.12.2003 10:15Dodano załącznik "Wniosek o rozłożenie na raty podatku,
zaległości podatkowej, opłaty"
(Klaudia Wasilewska)
15.12.2003 10:15Dodano załącznik "Wniosek o umorzenie zaległości
podatkowej/opłaty"
(Klaudia Wasilewska)
15.12.2003 10:13 Edycja dokumentu (Klaudia Wasilewska)