OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Projekt budowlano-wykonawczy Rewitalizacji Miejskiego Domu Kultury PRAŻAKÓWKA w Ustroniu - II etap

Zamówienie polega na

·              Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego dla budynku Miejskiego Domu Kultury „Prażakówka” w Ustroniu oraz jego otoczenia z kosztorysami ślepymi i kosztorysem inwestorskim oraz specyfikacją robót. Wszystkie dokumenty także w wersji elektronicznej w formacie pdf.

·              Uzyskanie pozwolenia na budowę na przedmiot zamówienia.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac:

Charakterystyka zamówienia: Zakres przewidzianych prac projektowych obejmuje:

·         Wykonanie projektu technicznego remontu elewacji północnej i wschodniej budynku z remontem schodów i ramp zewnętrznych i likwidacją zbędnych elementów i urządzeń na elewacji.

·         Projekt wymiany nawierzchni placu od strony wschodniej budynku na kostkę brukową z nową kanalizacją deszczową i odprowadzeniem wód z parkingu oraz budynku do tymczasowej studni chłonnej (docelowo ten fragment kanalizacji połączony zostanie z zaprojektowaną już kanalizacją deszczową wzdłuż ulicy Daszyńskiego), projekt remontu kanalizacji sanitarnej pod płytą parkingu. Przewiduje się likwidację istniejącego trawnika i drzew owocowych. Na parkingu zaprojektowane zostaną co najmniej 4 lampy uliczne.

·         Opracowanie projektu zagospodarowania terenu parku od strony północnej budynku MDK Prażakówka z alejkami, elementami małej architektury i kręgiem tanecznym. Zaprojektowane zostanie odwodnienie terenu. Przewiduje się oświetlenie terenu parku.

·         Wewnątrz budynku MDK Prażakówka: wymiana posadzki w sali widowiskowej na posadzkę rulonową przemysłową, zakupienie i montaż mechanizmów do podnoszenia kulis oraz zabudowa elementów sufitu akustycznego.

·         Wykonanie kosztorysów inwestorskiego i przedmiarów robót w rozbiciu na roboty jak wyżej oraz specyfikacji technicznej wykonania robót łącznie z wersję elektroniczną części projektowej i kosztorysowej.

Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona ze Służbą Ochrony Zabytków. Zakres prac obejmuje złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz uzyskanie pozwolenia na budowę. Projektant uzyska pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego.

Płatność – do 80% wartości umownej robót po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę, pozostałe środki do 14 dni po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej i uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę.

Ilość dla zamawiającego:

-          projekty budowlane i wykonawcze -               po 4 egz.,

-          kosztorysy ślepe (przedmiary robót)              po 2 egz.,

-          kosztorys inwestorski-                                      1 egz.,

-          wersja elektroniczna projektu budowlano-wykonawczego z częścią kosztorysową i specyfikacją robót w formacie PDF 1 egz.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wykonanie projektu rewitalizacji MDK Prażakówka – etap II.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 30.01.2008r.

                       

·                    złożenie projektu budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na budowę - do 31.12.2007r,

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Sławomir Bąk tel. 33 8579-322

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 21.11.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 21.11.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 13.11.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Projekt budowlano-wykonawczy Rewitalizacji Miejskiego Domu Kultury PRAŻAKÓWKA w Ustroniu - II etap
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.11.2007 15:07
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:13.11.2007 15:08