Uchwała Nr XIV/127/2003

Rady Miasta Ustroń

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w roku 2004.

 


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.), art.7 ust.3  ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j.z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.)


Rada Miasta Ustroń

uchwala


§ 1

Zwalnia się od podatku od nieruchomości :

1.       Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby samorządowych:

 -  zakładów budżetowych,

 -  jednostek budżetowych,

 -  instytucji kultury,

z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

2.       Grunty lub ich części wykorzystywane na potrzeby towarzystw budownictwa społecznego.

3.       Nieruchomości lub ich części wykorzystywane na potrzeby prowadzenia przez stowarzyszenia statutowej działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, z wyjątkiem wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej;

4.       Grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z obsługą gminnych oczyszczalni ścieków i kanalizacji oraz budowle i sieci służące do odprowadzania ścieków.


§ 2

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.


§ 3

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie od podatku od nieruchomości w roku 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:22.12.2003 14:46
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 10:17