Uchwała Nr XIV/128/2003

Rady Miasta Ustroń

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie zwolnień od podatku rolnego w roku 2004.

           

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) i art.12 ust.9  ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (t.j.z 1993r. Dz.U. Nr 94 poz.431 z późn.zm.)

Rada Miasta Ustroń

uchwala


§ 1

Zwalnia się od podatku rolnego grunty gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej, z tym że zwolnienie może dotyczyć nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych gospodarstwa rolnego, lecz nie więcej niż 10 ha – na okres nie dłuższy niż 3 lata, w stosunku do tych samych gruntów.


§ 2

Zwolnieniu, o którym mowa w § 1 podlegają podatnicy podatku rolnego, którzy spełniają jeden z poniższych warunków:

-           osiągnęli wiek emerytalny,

-           są inwalidami zaliczonymi do I albo II grupy,

-           są niepełnosprawnymi o znacznym lub umiarkowanym stopniu     niepełnosprawności,

-           są osobami całkowicie niezdolnymi do pracy w gospodarstwie rolnym albo niezdolnymi do samodzielnej egzystencji.


§ 3

1.         Zwolnienie udzielane jest na wniosek podatnika.

2.         Zwolnienie stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.


§ 4

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.


§ 5

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

2.       Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zwolnienie od podatku rolnego w roku 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:22.12.2003 14:51
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 10:16