Uchwała Nr XIV/129/2003

 Rady Miasta Ustroń

z dnia 4 grudnia 2003r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2004. 

 


       Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. z 2002r. Dz.U. Nr 9 poz. 84 z późn.zm.),   obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 31 października 2003r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P.Nr 51 poz.804) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 20 października 2003r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2004r. (Dz.Urz.Nr 15 poz.83)

Rada Miasta Ustroń

uchwala

§ 1

Wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych:

1.    Od samochodu ciężarowego:

a)       o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Samochód ciężarowy

Wyprodukowany                         po 1995r.

Wyprodukowany

w 1995r. i wcześniej

Od 3,5t do 5,5t włącznie

                400,00 zł

                600,00 zł

Powyżej 5,5t do 9t włącznie

                800,00 zł

             1.000,00 zł

Powyżej 9t i poniżej 12t

             1.000,00 zł

             1.200,00 zł

b)       o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Samochód ciężarowy

Nie mniej niż

Mniej niż

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12t

15t

1.600,00 zł

1.800,00 zł

15t

1.800,00 zł

2.000,00 zł

3 osie

12t

20t

1.700,00 zł

1.900,00 zł

20t

25t

1.800,00 zł

2.000,00 zł

25t

1.900,00 zł

2.100,00 zł

4 osie i więcej

12t

27t

1.800,00 zł

2.000,00 zł

27t

29t

1.900,00 zł

2.100,00 zł

29t

2.000,00 zł

2.452,80 zł

2.       Od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a)       o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5t i poniżej 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Wyprodukowany                         po 1995r.

Wyprodukowany

w 1995r. i wcześniej

Od 3,5t do 7t włącznie

1.000,00 zł

1.200,00 zł

Powyżej 7t i poniżej 12t

1.200,00 zł

1.400,00 zł

b)       o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Ciągnik siodłowy lub balastowy

Nie mniej niż

Mniej niż

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych

2 osie

12t

25t

1.400,00 zł

1.600,00 zł

25t

37t

1.500,00 zł

1.937,76 zł

37t

1.900,00 zł

2.100,00 zł

3 osie

12t

40t

1.500,00 zł

1.730,00 zł

40t

2.000,00 zł

2.548,65 zł

3.       Od przyczepy lub naczepy, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, posiadających łącznie z pojazdem silnikowym:

a)       dopuszczalną masę całkowitą od 7t i poniżej 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Przyczepa lub naczepa

Nie mniej niż

Mniej niż

7t

8t

600,00 zł

8t

10t

800,00 zł

10t

12t

1.000,00 zł

b)       dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12t:

Dopuszczalna masa całkowita

Przyczepa lub naczepa

Nie mniej niż

Mniej niż

O zawieszeniu osi pneumatycznym lub uznanym za równoważne

O innym systemie zawieszenia osi jezdnych

1 oś

12t

25t

1.000,00 zł

1.300,00 zł

25t

1.200,00 zł

1.400,00 zł

2 osie

12t

28t

1.100,00 zł

1.300,00 zł

28t

38t

1.200,00 zł

1.400,00 zł

38t

1.500,00 zł

1.700,00 zł

3 osie

12t

38t

1.200,00 zł

1.400,00 zł

38t

1.600,00 zł

1.800,00 zł

4.       Od autobusu:

Liczba miejsc siedzących (łącznie z miejscem dla kierowcy)

Autobus

Wyprodukowany                         po 1995r.

Wyprodukowany

w 1995r. i wcześniej

Mniej niż 30 miejsc

1.200,00 zł

1.400,00 zł

30 miejsc lub więcej

1.500,00 zł

1.700,00 zł

§ 2

Podatek od środków transportowych płatny jest w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy Urzędu Miasta.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta.

§ 4

1.       Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2004r.

2.      Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicach ogłoszeń na terenie miasta, publikację w Gazecie Ustrońskiej i w internetowym serwisie miasta.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Stawki podatku od środków transportowych na rok 2004.
Podmiot udostępniający informację:Wydział Administracji Elektronicznej - UM Ustroń
Informację opublikował:Marek Landowski
Data publikacji:22.12.2003 14:55
Informację aktualizował:Marek Landowski
Data aktualizacji:21.12.2004 10:16