Ustroń: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku

Numer ogłoszenia: 244874 - 2007; data zamieszczenia: 09.12.2007

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługiZamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.


Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.


 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.bip.info.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIAII.1) OPIS


II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku.


II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.


II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Zbiórka oraz wywóz odpadów segregowanych z kontenerów

1.1 20 szt. kontenerów o pojemności 1,1 m3, na 9 stanowiskach .W kontenerach zbierane i segregowane są surowce wtórne tj. szkło, plastik, makulatura, drobny złom,/puszki/ zgodnie z wykazem załączonym poniżej
Lp. Ulica Ilość kontenerów (szt.) Stanowisko
1. Nadrzeczna/kontenery siatkowe-plastik/ 1 1
2. Aleja Legionów/siatkowe-plastik 3 3
3 Sportowa 1 1
4 Polańska 1 1
5 Wczasowa(parking wyciąg) 6 1
6 ul. Stalmacha 4 1
7 ul. Tartaczna 4 1
. Razem 20 9
1.2. Bieżące opróżnianie kontenerów do gromadzenia surowców wtórnych oraz uprzątnięcia terenu wokół stanowisk. Wykonawca musi zapewniać odrębny wywóz każdego z surowców wtórnych (wyklucza się mieszanie surowców w trakcie załadunku na stanowisku). Samochód zbierający dany surowiec musi być ponadto oznaczony napisem zbieranego surowca (np. szkło).
1.3 Wykonawca robót, przedstawi Zamawiającemu - raz na miesiąc w terminie do 15 - go następnego miesiąca, zestawienie zebranych surowców a po sprzedaży odpadów segregowanych - dowody sprzedaży surowców.


1.4 Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości kontenerów mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu do 20% rocznie, co nie będzie miało wpływu na umowną wartość zamówienia.
2.Zbiórka oraz wywóz odpadów podrzuconych- w tabeli przedstawiono ilość odpadów podrzuconych do 31.10. 2007 r. w tym odpady zebrane w czasie akcji : Dzień Ziemi, Akcja Sprzątania Świata, oraz z organizowanych przez miasto imprez miejskich tj. Dożynki i Festyn Miast Partnerskich.

2007
m-c ilość śmieci
styczeń 93,40
luty 76,20
marzec 102,53
kwiecień 161,25
maj 147,50
czerwiec 114,02
lipiec 238,55
sierpień 200,80
wrzesień 118,20
październik 114,30
RAZEM
1367


3. Zbiórka oraz wywóz odpadów niesegregowanych z koszy ulicznych , z kontenerów na śmieci i zbiórka odpadów z pojemników na psie odchody.
3.1. Kosze uliczne o pojemności 0,05 m3, i kontenery o poj. 1,1 m3, ,pojemniki ustawione na
terenie Miasta na następujących ulicach, placach, parkach, placach zabaw zgodnie z
załączonym wykazem:

Lp Ulica rejon Ilość koszy i kontenerów, pojemników.
o poj. 0,05 m3 o poj. 1,1 m3 pojemniki
1. ul. Nadrzeczna 11 1
2. ul. Bulwary n/ Wisłą 30 1
3. ul. Grażyńskiego 13 1
4. ul. Gościradowiec 6
5. ul. Partyzantów i park 6
6. ul. A. Brody 8 1
7. ul. Cieszyńska 3 + 4 (przyst. PKS)
8. ul. 3 Maja 23 + 8 (przyst. PKS) 1
9. ul. Daszyńskiego 21+4 (przystanki PKS)
10. ul. Rynek 6
11. ul. 9 Listopada 1
12. ul. Skoczowska 4 + 7 (przyst. PKS)
13. ul. Grażyny 2
14. Nierodzim ul. Katowicka
k/SUR 2 +4 (przystanki PKS) 1/parking/
15. Lipowiec 2 (przystanek PKS)
16. Za papiernią 2
17. na Jaszowcu-plaża i boisko przy Polańskiej 5 3
18. Deptak na Jaszowcu 18
19. Park za apteką 3
20. Park Lazara 5
21. Park za Urzędem Miejskim 6
22. Amfiteatr - park 20 2
23. Zawodzie 4 +4 (przystanki PKS)
24. ul. Hutnicza 1
25

Parki za Równicą. za Prażakówką 7
26 Park Kościuszki 5


27

Park przy Przychodni dziecęcej 3
28

Park przy ul. Daszyńskiego/ pod głogami / 5

1
29 Skwer k/Poczty i przy
ul. Daszyńskiego 7
30

ul. Sanatoryjna 19
31
ul. Szpitalna 7
32

ul. Wojska Polskiego 3
33
ul.Akacjowa-Plac zabaw 2
34

ul.Wiśniowa - Plac zabaw 4
35
ul. Sztwiertni- boisko 2
36 boisko/biblioteki ,i przy bibliotece 2
37 ul. Chabrów 1
38
ul. Polańska 1
39 Wczasowa 6
40 Sportowa 1 1
41 Zdrojowa 5
42 Gałczyńskiego 2
43 Kuźnicza 2
44 Lipowa k/Eltransu 1
45 Parking k/ul.Grażyńskiego 1
46 Ślepa przystanek k/szkoły 1
47. Słoneczna 2

Razem 320 10 5
3.2. Wykonawca zobowiązany będzie do opróżniania kontenerów o pojemności 1,1 m3 - w
ilości 10 sztuk w miarę potrzeb tak aby nie dopuścić do ich przepełnienia oraz uprzątnięcia wokół nich terenu.
Ponadto w okresie wzmożonego ruchu turystycznego na terenie Bulwarów n / Wisłą wykonawca zobowiązany będzie do ustawienie stojaków na worki w ilości 25 sztuk i opróżniania ich. Dostarczenie stojaków jest po stronie wykonawcy.
3.3 Wykonawca zobowiązany będzie do utrzymania koszy, kontenerów i pojemników w czystości, do sprzątania terenu wokół nich, do opróżniania koszy nie wyłączając sobót i niedziel .Częstotliwość opróżniania winna być dostosowana do potrzeb tak by nie dopuścić do przepełnienia się koszy.i pojemników
3.4 Zamawiający zastrzega, że podane wyżej ilości koszy, kontenerów i pojemników mogą wahać się w czasie trwania umowy w granicach do 20 % włącznie rocznie - co nie może mieć wpływu na
umowną wartość zamówienia
Ilość zebranych śmieci w koszach ulicznych do 31. X 2007 przestawia poniższa tabela

2007
m-c ilość śmieci
styczeń 118,15
luty 181,0
marzec 202,90
kwiecień 250,15
maj 317,63
czerwiec 355,20
lipiec 458,80
sierpień 455,80
wrzesień 288,10
październik 222,90
RAZEM
2921,00


4.Sprzątanie przystanków autobusowych od. 1.01.2008 do 31.12..2008 zgodnie z załączonym wykazem:

4.1 Przystanki autobusowe:
39 przystanków autobusowych w tym
32 przystanki z zadaszeniem

Lp Nazwa przystanku Ilośćć Zadaszone
1. Nierodzim I 2 2
2. Nierodzim Spółdzielnia 2 2
3. Nierodzim Skrzyżowanie 3 2
4. Lipowiec Remiza 1 1
5. Hermanice Osiedle 2 1
6. Hermanice 2 2
7. Ustroń Kużnia 2 1
8 Ustroń Skrzyżowanie II 2 2
9 Ustroń Goje 2 2
10 Ustroń Cieszyńska 2 2
11 Ustroń Brzegi 2 1
12 Ustroń Nadleśnictwo 2 1
13 Ustroń Polana 2 2
14 Polana Szkoła 1 1
15 Polana Leśniczówka 1 1
16 Dobka Szkoła, Spółdzie 1 1
17 Dobka Ślepa 1 1
18 Jaszowiec Skrzyżowanie 1 1
19 Jaszowiec Dom Nauczyciela 1 1
20 Jaszowiec Pętla 1 1
21 Zawodzie Szpital Reumatologiczny 2 1
22 Zawodzie Muflon 1 -
23 Zawodzie Elektron 1 1
24 Ustroń Centrum 2 2
Razem
39
32

4.2 Sprzątanie przystanków autobusowych: w Polanie, przy ulicy Cieszyńskiej, przy ulicy
3 Maja Ustroń -Centrum/ przy ulicy Daszyńskiego Ustroń Skrzyżowanie II dwa razy w tygodniu (poniedziałek i piątek)

4.3 Sprzątanie pozostałych przystanków autobusowych nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu

PRACE DO WYKONYWANIA NA PRZYSTANKACH

Ad.4.2. - zamiatanie, sprzątanie i odśnieżanie przystanków,
- likwidacja chwastów wokół przystanków,
- zamiatanie chodnika oraz asfaltu przy krawężniku przed zadaszeniem
- mycie ławek i ścian
- Zamiatanie terenu z liści w czasie ich opadania
Ad. 4.3 - zamiatanie , sprzątanie i odśnieżanie przystanków,
- koszenie trawy do 5 metrów w jedna i drugą stronę,
- zamiatanie terenu przed przystankiem
- zamiatanie chodnika oraz asfaltu przy krawężniku przed zadaszeniem
- zamiatanie terenu z liści w czasie ich opadania
5. Zbieranie śmieci (papiery, butelki, puszki itp.) na terenie Miasta jednokrotna zbiórka wg załącznika nr A mapa

TEREN ZBIERANIA ŚMIECI

5.1 Kierunek od Rynku w kierunku Ustronia Polany za Staw Kajakowy
5.2 Kierunek Ustroń Zawodzie do mostu na rzece Wiśle
5.3 Kierunek Ustroń Manhatan do kiosku RUCH
5.4 Kierunek Ustroń Hermanice do firmy KUBALA
(załącznik mapa z ulicami)
6.Zamiatanie chodników i ulic na terenie Miasta według zał. nr. B


II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-1.


II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.


II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYMIII.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA
III.2) WARUNKI UDZIAŁU


 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

  1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (utrzymanie porządku i czystości w gminie o wielkości, co najmniej 15 000 mieszkańców) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 500.000 zł.

  2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień.

  3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 500.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac

  4. Personel - oferent musi zatrudniać na umowę o pracę lub inną formę porozumienia, co najmniej 10
  osób w tym co najmniej 3 kierowców z doświadczeniem minimum 5 letnim w prowadzeniu
  samochodów ciężarowych.

  5. Potencjał sprzętowy
  Mieć do dyspozycji następujące w pełni sprawne jednostki sprzętu:
  - co najmniej 2 samochody ciężarowe śmieciarki;
  - co najmniej 1 samochód śmieciarka o ciężarze całkowitym około 900 kg do opróżniania koszy ulicznych

  6.Zezwolenia - Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ustronia.

  Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym
  Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
  Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
  - sytuacji ekonomiczno finansowej;
  - nie zaleganiu z płatnościami;
  - niekaralności;
  - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia
  - wykaz podwykonawców.
  Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
  Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
  Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).
  Załącznik nr 7 Zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Ustronia.


SEKCJA IV: PROCEDURAIV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT


IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE


IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl


Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.


IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 12..


IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).


Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie porządku i czystości na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2007 18:29
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.02.2008 15:01