OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont oraz stawianie nowych piecy kaflowych w budynkach Urzędu Miasta Ustroń.

Zamówienie polega na remoncie i stawianiu nowych piecy kaflowych w budynkach mieszkalnych sukcesywnie w okresie od 02.01.2008 do 31.12.2008r. w zależności od potrzeb Wydziału Mieszkaniowego.

Wykonawca każdorazowo po otrzymaniu zlecenia będzie zobowiązany do oględzin pieca, jego pomiaru i przedstawienia zamawiającemu kosztorysu. Ponadto wykonawca będzie musiał oczyścić teren z resztek gruzu i rozebranego pieca oraz wywieść zanieczyszczenia na wybrane składowisko.

W roku 2007 wykonano:

- 10 nowych piecy kaflowych pokojowych i kuchennych przenośnych w ramie

W roku 2007 zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia około 30.000,00 zł brutto.

POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ             CPV    45262630-6

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont i stawianie piecy kaflowych 2008

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Michał Kozłowski tel. 33 8579-321

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.12.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za 1 roboczogodzinę netto                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie

18.12.2007r

                                                          

Ustroń, dn. 10.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont oraz stawianie nowych piecy kaflowych w budynkach Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2007 19:06
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:25