OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach remontowych Wydziału Mieszkaniowego wraz z wykonaniem rocznych przeglądów budynków w 2008 roku

Zamówienie polega na

1.      Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas robót remontowych oraz weryfikację kosztorysu ofertowego dla wartości robót powyżej 5.000,00 zł

2.      Pełnienie funkcji inspektora nadzoru podczas robót remontowych oraz weryfikację kosztorysu ofertowego dla wartości robót poniżej 5.000,00 zł

3.      Opracowanie kosztorysów inwestorskich i przedmiaru robót /kosztorys ślepy/

4.      Roczny przegląd stanu technicznego budynków

5.      Wizyty konsultacyjne /porady/ udzielenie wyjaśnień itp.

6.      Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie wyznaczonym przez zamawiającego

II.        Ilość: Zakres prac określa formularz oferty

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach remontowych Wydziału Mieszkaniowego.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres: 02.01.2008r – 30.12.2008 r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Michał Kozłowski tel. 33 8579-321

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.12.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 18.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 10.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy robotach remontowych Wydziału Mieszkaniowego wraz z wykonaniem rocznych przeglądów budynków w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2007 19:16
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:28