OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych Urzędu Miasta Ustroń.

Zamówienie polega na wykonaniu w budynkach należących do Miasta Ustroń, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do umowy n/w roboty:

a)  przegląd okresowy drożności i szczelności przewodów kominowych, dymowych,      spalinowych i wentylacyjnych, zgodnie z art. 62 pkt 1 Prawa Budowlanego – 1 raz w roku

b) usuwanie zanieczyszczeń z przewodów dymnych i spalinowych, celem zapewnienia ich drożności zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 16.08.99r. w sprawie warunków technicznych użytkowania budynków mieszkalnych ( Dz. U. Nr 74 poz. 836).

  • od palenisk opalanych paliwem stałym – 4 razy w roku
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym – 2 razy w roku
  • z przewodów wentylacyjnych – 1 raz w roku

c) wystawianie opinii kominiarskich

d) montaż wkładów kominowych z rur ze stali nierdzewnej oraz usuwanie usterek z kontroli przewodów kominowych po zatwierdzeniu kosztorysu ofertowego.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – usługi kominiarskie 2008

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Michał Kozłowski tel. 33 8579-321

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.12.2007r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie

18.12.2007r

                                                          

Ustroń, dn. 10.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przegląd, czyszczenie przewodów kominowych oraz remont przewodów kominowych i wentylacyjnych w budynkach komunalnych Urzędu Miasta Ustroń
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.12.2007 21:04
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:29