OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywną dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w 2008 roku

Zamówienie polega na sukcesywnym zakupie paliw płynnych na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń:

Etylina 95 Pb             -                      około              5.900 litrów

Olej napędowy           -                      około              3.300 litrów

Zakup paliwa – tankowanie bezpośrednio do zbiorników paliwowych samochodów.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – zakup paliwa 2008

Wymagany termin realizacji zamówienia:               02.01.2008 – 31.12.2008r.                                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Joanna Tetera           tel. 33 8579-315

4.      Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 19.12.2007r. do godz. 10:00


OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY.

1)   Cena podana w ofercie powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.

a. Oferent określi zaproponowany upust od ceny jednego litra paliwa płynnego, w formie
- upustu określonej kwoty pieniężnej od ceny paliwa płynnego
np. cena litra etyliny 3,20 zł/ litr upust 0,05 gr. cena po zastosowanym upuście 3,15 zł/ litr

lub upustu procentowego od ceny 1 litra paliwa płynnego.
np. cena litra etyliny 3,20 zł / litr upust 2% cena po zastosowanym upuście 3,13 zł / litr.

b. Upust określony przez oferenta zostanie ustalony na okres określony w umowie i nie będzie podlegał zmianie a cena 1 litra paliwa płynnego będzie każdorazowo pomniejszana o zastosowany przez oferenta upust.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty


Procedura negocjacyjna odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 19.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 11.12.2007r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywną dostawę paliwa na potrzeby Urzędu Miasta Ustroń w 2008 roku.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:11.12.2007 10:26
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:41