OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ustronia transport oraz przetrzymywanie w schronisku

Zakres prac:

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ustronia transport oraz przetrzymywanie w schronisku.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wyłapywanie i przechowywanie zwierząt.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 02.01.2008 do 31.12.2008r.         

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych oraz procedury konkursowej inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 19.12.2007r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 19.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 11.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Miasta Ustronia transport oraz przetrzymywanie w schronisku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:11.12.2007 13:03
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:11.12.2007 13:23