Ustroń: Wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta w Ustroniu, cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego oraz budynku ośrodka zdrowia.
Numer ogłoszenia: 247455 - 2007; data zamieszczenia: 11.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta w Ustroniu, cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego oraz budynku ośrodka zdrowia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Wywozie odpadów segregowanych i niesegregowanych z budynków mieszkalnych Urzędu Miasta w Ustroniu, budynku oświatowo - administracyjnego przy ul. Rynek 4, cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego oraz budynku ośrodka zdrowia w okresie od 02.01.2008r. do 31.12.2008r. Wywóz odpadów z budynków mieszkalnych wymienionych w załączniku nr 1 dwa razy w tygodniu poniedziałek i czwartek, z targowiska miejskiego poniedziałek, piątek, z cmentarza komunalnego, budynku oświatowo - administracyjnego oraz ośrodka zdrowia na zgłoszenie telefoniczne.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.20.00.00-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

·                     1. Oferent musi posiadać samochody przystosowane do prowadzenia wywozu odpadów komunalnych, miejsce do składowania odpadów lub podpisaną aktualną umowę z firmą przyjmującą takie odpady. 2. Posiadać lub mieć do dyspozycji personel, w celu terminowego wykonywania zamówienia. 3. Mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości 25.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 4. Doświadczenie oferenta - oferent musi przedstawić w ofercie, wykaz prac o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 40000 zł zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat. 5. Referencje potwierdzające wykonane prace o wartości, co najmniej 40000 zł w ciągu 3 ostatnich lat. 6. Aktualne zezwolenie (Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń) na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Art. 7.1.1 Ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac załącznik nr 3. Załącznik nr 7 Aktualne zezwolenie Decyzja Burmistrza Miasta Ustroń na prowadzenie działalności w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z Art. 7.1.1 Ustawy z dnia 13.09.1996r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń lok 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wywóz odpadów komunalnych z budynków Urzędu Miasta w Ustroniu, cmentarza komunalnego, targowiska miejskiego oraz budynku ośrodka zdrowia.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:11.12.2007 16:12
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.02.2008 15:03