Ustroń: Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2008r Numer ogłoszenia: 248076 - 2007; data zamieszczenia: 12.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2008r.

II.12) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.. 3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na sukcesywnym wykonywaniu usług geodezyjnych zleconych przez zamawiającego w okresie od 02.01.2008r. do 31.12.2008r. na terenie Miasta Ustronia poprzez: 1. Wytyczenie w terenie oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej (szkice wytyczeniowe) zgodnie z zasadami sztuki geodezyjnej, punktów wyznaczających przebiegi tras i urządzeń oraz budowli na trasach kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 2. Pomiary powykonawczo - inwentaryzacyjne kabli eNN, RWN, gazociągu, wodociągu, kanału ciepłowniczego, dróg, chodników, ścieżek, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej. 3. Rozgraniczanie nieruchomości. 4. Podział działek. 5. Aktualizacja podkładów sytuacyjno wysokościowych w terenie Aktualizacja podkładów mapowych musi być wykonana w formie cyfrowej z uwzględnieniem granic nieruchomości oznaczonych wyraźnym odmiennym kolorem od pozostałych linii. Wielkość zamówienia: W okresie od 01.02.2007r. - do 31.12.2007r Zamawiający na sukcesywną i kompleksową obsługę geodezyjną wydał około 55 000 zł brutto.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.27.32.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Kadra kierownicza - Oferent musi zatrudniać, co najmniej 5 osób w tym, co najmniej 2 geodetów uprawnionych do wykonywania samodzielnych prac geodezyjnych (uprawnienia geodezyjne) z doświadczeniem min. 5 letnim. 2. Doświadczenie oferenta - oferent musi przedstawić w ofercie, co najmniej 3 prace o charakterze podobnym do niniejszego zamówienia i wartości, co najmniej 30.000 zł zrealizowanych w ciągu ostatnich 3 lat. 3. Sytuację finansową - mieć dostęp do środków finansowych w wysokości 10.000 zł w celu terminowego wykonywania zadań. 4. Czas reakcji na podjęcie realizacji usługi nie może być dłuższy niż 5 dni od daty powiadomienia pisemnego lub telefonicznego przez Zamawiającego. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 6 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 7 Uprawnienia geodezyjne kadry kierowniczej (dwóch geodetów).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.12.2007 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń lok. 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie kompleksowej obsługi geodezyjnej na zadaniach realizowanych przez Miasto Ustroń w 2008r
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:12.12.2007 12:22
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.02.2008 15:06