Ustroń: Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustronia w 2008r Numer ogłoszenia: 248324 - 2007; data zamieszczenia: 12.12.2007
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustronia w 2008r.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Charakterystyka zamówienia a) Remonty cząstkowe masą bitumiczną o grubości 5 cm poprzez wycięcie, usunięcie urobku, wypełnienie masą, zaspoinowanie. b) Remont cząstkowy masą bitumiczną o grubości 5 cm bez wycinania i usunięcia urobku c) Remont cząstkowy masą bitumiczną o grubości 5 cm za pomocą RECYKLERA d) Remonty cząstkowe emulsją asfaltową e) Układanie warstwy ścieralnej grubości 5 cm f) Regulacja kratek ściekowych g) Regulacja włazów studni rewizyjnych h) Utwardzanie poboczy materiałem kamiennym grubości 10 cm (kliniec) i) Wbudowanie masy asfaltowej w warstwę wyrównawczą j) Korytowanie drogi na głębokości 40 cm k) Wykonywanie podbudowy z warstwy 10 cm piasku i 30 cm materiał kamienny Wielkość lub zakres zamówienia: około 460.000,00 złotych brutto za rok 2007.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.32.52-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej jedną osobę dozoru technicznego, uprawnioną do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5lat. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był wykonawcą przy realizacji, co najmniej trzech robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia remonty cząstkowe lub budowa dróg w technologii asfalto bitumicznej) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 300.000,00 zł. 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 300.000,00 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Gwarancja: Wykonawca składający ofertę musi udzielić gwarancji na nakładki minimum na 36 miesięcy od dnia odbioru końcowego i przekazaniu do użytkowania a na remonty cząstkowe 12 miesięcy. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 150.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz cenowy. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: sytuacji ekonomiczno finansowej; nie zaleganiu z płatnościami; niekaralności; wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia, wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 300.000,00 zł wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kadry kierowniczej w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia wraz z zaświadczeniami z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa potwierdzającym przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena – 95   2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl  Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń lok. 12.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remonty cząstkowe masą bitumiczną i emulsją asfaltową dróg na terenie Miasta Ustronia w 2008r
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.12.2007 08:58
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:04.02.2008 15:08