OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Oznakowanie pionowe ulic na terenie Miasta Ustronia w 2008r

Zakres prac:

OZNAKOWANIU DRÓG

Przedmiotem zamówienia jest utrzymaniu oznakowania pionowego dróg miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w okresie od 02.01.2008 – 31.12.2008r polegającego na:

1.1. Demontażu nieaktualnego, zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania. Zdemontowane tarcze znaków oraz słupki Wykonawca przetransportuje na składowisko odpadów (Zamawiający nie posiada miejsca na składanie zniszczonego i wyeksploatowanego oznakowania). Ww. transport uwzględnia załadunek i rozładunek elementów oznakowania w miejscu docelowym i musi być ujęty w cenie jednostkowej oferty. W zakres demontażu słupków wchodzi: odkopanie fundamentu słupka, rozebranie fundamentu, odtworzenie nawierzchni po zdemontowanym słupku, wywóz betonowych odpadów na składowisko odpadów.

1.2. Dostawie i montażu nowego oznakowania.

Tarcze znaków przeznaczone do montażu to:

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy małe, pokryte folią odblaskową II generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową I generacji;

- znaki z grupy średnie, pokryte folią odblaskową II generacji.

Tarcze znaków powinny być płaskie o usztywnionej powierzchni, wykonane z blachy ocynkowanej o gr. 1,5 do 2,0 mm. Każdy znak drogowy musi mieć tabliczkę znamionową z nazwą, marką fabryczną lub innym oznaczeniem dotyczącym materiału lica znaku, tj. nazwę lub znak handlowy producenta folii, typ odblaskowości, trwałość folii w latach, tabliczka powinna posiadać informację o dacie wymaganego przeglądu technicznego. Uchwyty mocujące tarczę znaku do konstrukcji wsporczej muszą uniemożliwiać jego przesunięcia, pozwalając jednocześnie na demontaż połączenia przez cały okres użytkowania znaku. Powinny być wykonane z materiału odpornego na korozję. Elementy mocujące tablicę do konstrukcji wsporczej muszą być zamocowane w sposób niewidoczny od strony lica tablicy. Połączenie elementów mocujących z tarczą znaku i konstrukcją wsporczą nie może powodować odkształceń płaszczyzny lica.

Materiał zastosowany do wykonania znaków łącznie z konstrukcją wsporczą musi posiadać deklarację lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną albo dokument równoważny.
Słupki służące do mocowania znaków pionowych powinny być wykonane z rur ocynkowanych o średnicy 60 mm. Długości słupków i konstrukcji muszą być tak dobrane, aby zapewnić (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. (Dz. U. z 2003r. Nr 220, poz. 2181) w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach) zachowanie skrajni pionowej znaków. Słupki mają być kotwione w fundamencie o wymiarach: 30 x 30 x 30 cm z betonu klasy B-20 wylewanego na mokro, posadowionego poniżej strefy przemarzania. Po posadowieniu znaku (fundamentu) należy odtworzyć nawierzchnię wokół słupka.

Wielkość zamówienia:

Zgodnie z formularzem cenowym.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – oznakowanie pionowe 2008.

Wymagany termin realizacji zamówienia:               02.01.2008 – 31.12.2008r.                                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 28.12.2007r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty



Procedura negocjacyjna odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 28.12.2007r.

                                                          

Ustroń, dn. 17.12.2007r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Oznakowanie pionowe ulic na terenie Miasta Ustronia w 2008r
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:17.12.2007 14:11
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:12.02.2008 12:42