Ustroń: Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Numer ogłoszenia: 14622 - 2008; data zamieszczenia: 21.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku Charakterystyka zamówienia: ZAKRES PRAC Park Lazarów, Park Kuracyjny, Park Kościuszki, Bulwar nad Wisłą 1. Grabienie liści wiosna i jesień w tym: 1.1. jednokrotne wiosenne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk 1.2. jednokrotne jesienne grabienie liści, gałęzi, rozgarnianie kretowisk 1.3. wywóz zagrabionych materiałów Przewidywana powierzchnia 82057 m2 2. Koszenie trawnika w tym grabienie i wywóz skoszonej trawy 2.1. park Kuracyjny wraz z amfiteatrem oraz zieleń przy ul. Parkowej nad Apteka pod Najadą, pomiędzy ul. Słoneczną a ul. Mickiewicza 2.2. park Lazarów 2.3. park Kościuszki 2.4. bulwar nad Wisłą oraz plaże Przewidywana powierzchnia 102870 m2 3. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie rabat bylinowych lub mieszanych (bylinoweliściasteiglaste (Aruncus dioicus, Astilbe arendsi, Careopsis lanceolata, Cotoneaster, Digitalis purpurea, Dodecatheon maed, Echinacea purpurea, Echinops ritro, Erica, Calluna, Euphorbia polychroma, Hemerocallis, Hosta, Hydrangea, Iris, Keria, Liatris spicata, Ligularia, Lobelia, Lysimachia punctata, Monarda didyma, Papaver orientale, Phlox paniculata, Polygonum offine, Pulsatilla vulgaris, Rhododendron, Rudbekia fulgida, Salix, Sedum spectabiles, Spiraea, Tiarella cordifolia, Taxus, Vinca minor itp.) 3.1. spulchnianie lub korowanie gleby, 3.2. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów, 3.3. usuwanie przekwitłych kwiatostanów, 3.4. usuwanie zasychających liści 3.5. podlewanie 3.6. zasilanie roślin doglebowe przed fazą wegetacji 3.7. okrycie i zdjęcie przykrycia zimowego 3.8. ograniczenie wzajemnego przerastania roślin 3.9. ochrona przed chorobami i szkodnikami 3.10. wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin Przewidywana powierzchnia 1573 m2 4. Całoroczna pielęgnacja i utrzymanie róż 4.1. spulchnianie lub korowanie gleby, 4.2. nawożenie doglebowe wiosną 1x 4.3. bieżące usuwanie pojawiających się chwastów 4.4. usuwanie przekwitłych kwiatów 4.5. podlewanie 4.6. przygotowanie różanek do zimy w tym przycięcie roślin, okopcowanie, przykrycie choiną 4.7. zdjęcie okrycia zimowego rozkopcowanie roślin i wiosenne przycięcie roślin 4.8. ochrona przed chorobami i szkodnikami 4.9. wywóz chwastów, okrycia oraz usuniętych części roślin Przewidywana powierzchnia 366 m2 6. Całoroczne utrzymanie ścieżek (żwirowe, asfaltowe, bruki) 6.1. grabienie ścieżek z liści i zanieczyszczeń 6.2. oprysk przeciw kiełkującym chwastom 6.3. gracowanie 6.4. zamiatanie 6.5. wywóz materiałów Przewidywana powierzchnia 13248 m2 8. Systematyczne cięcie żywopłotów (Berberis, Ligustrum, Symphoricarpos itp.), 8.1. cięcie żywopłotów 8.2. zebranie odciętych pędów i wywóz Powierzchnia cięcia 1244 m2 9. Pielęgnacja krzewów (Berberis, Symphoricarpos, Spirea, Cotoneaster, itp.) 9.1. cięcie formujące lub prześwietlające krzewów 9.2. zgrabienie odciętych pędów i wywóz Ilość około 230 szt. 10. Odmładzanie krzewów (Berberis, Symphoricarpos, Spirea, Cotoneaster, itp.) 10.1. cięcie odmładzające krzewów 10.2. zgrabienie odciętych pędów i wywóz Ilość około 150 szt. 11. Pielęgnacja wybranych cennych drzew (niskie drzewa form szczepionych) 11.1. cięcie formujące lub prześwietlające drzew 11.2. zgrabienie odciętych gałęzi pędów i wywóz Ilość około 157 szt.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.33.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 3 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (utrzymanie parków) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000,00 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 10.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 20.000,00 zł wymienione w formularzu Wykaz prac. Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń, lok 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Utrzymanie parków na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.01.2008 15:31
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:15.02.2008 15:43