Ustroń: Koszenie trawników i łąk na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Numer ogłoszenia: 14639 - 2008; data zamieszczenia: 21.01.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Koszenie trawników i łąk na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Koszenie trawników i łąk na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku Charakterystyka zamówienia: ZAKRES PRAC 1. Koszenie trawników w tym grabienie i wywóz skoszonej trawy WYKAZ TERENÓW DO KOSZENIA 1.1. skwer przy ul. Skoczowskiej 1.2. skwer przy przedszkolu nr 7 Hermanice 1.3. boisko trawiaste przy ul. Sztwiertni 1.4. skwer przy ul. Różanej 1.5. skwer przy ul. Daszyńskiego strona prawa 1.6. tereny zieleni przy ul. Daszyńskiego strona lewa 1.7. tereny zieleni przy ul. Daszyńskiego poniżej TBS 1.8. tereny zieleni przy ul. Fabrycznej 1.9. skwer przy ul. Fabrycznej 1.10. tereny zieleni przy ul. Dworcowej 1.11. skwer od ul. Dworcowej do ul. Spółdzielczej, 1.12. skwer przy dębie Sobieskiego i parkingu 1.13. tereny zieleni od ul. Spółdzielczej do wjazdu do Kościoła Ewangelickiego 1.14. skwer przed pocztą 1.15. skwer za MDK Prażakówka 1.16. skwer Pod głogami 1.17. tereny zieleni od ul. Strażackiej do przedszkola 1.18. tereny zieleni przy ul. Cieszyńskiej parking przy Savii oraz rondo 1.19. tereny zieleni przy PKO 1.20. terny zieleni przy ul. Strażackiej i Młynówce 1.21. skwer przy pomniku Cholewy 1.22. terny zieleni od pomnika Cholewy do ul. Ogrodowej 1.23. tereny zieleni od ul. Cieszyńskiej do Kościoła Katolickiego 1.24. terny zieleni przy ul. Konopnickiej 1.25. skwer za hotelem Równica 1.26. skwer przed hotelem Równica przy parkingu 1.27. tereny zieleni przy ul. Grażyńskiego 1.28. skwer przy ul. Grażyńskiego 1.29. terny zieleni przy rynku 1.30. skwer przy Bibliotece Miejskiej 1.31. skwer za Urzędem Miasta Ustroń 1.32. terny zieleni przy ul. 9 Listopada i ul. Spacerowej 1.33. skwer przy ul. Partyzantów 1.34. tereny zieleni od wyjazdu z rynku do przychodni dziecięcej 1.35. tereny zieleni od Banku Śląskiego do apteki Pod Najadą 1.36. skwer przy Przychodni Dziecięcej i zieleń przy ul. Gałczyńskiego 1.37. skwer od ul. Gałczyńskiego do ul. Partyzantów 1.38. zieleń przy ul. Partyzantów 1.39. skwer przy technikum mechanicznym 1.40. tereny zieleni przy ul. Słonecznej 1.41. tereny zieleni przy ul. Zielonej 1.42. tereny zieleni przy ul. Hutniczej 1.43. plaże nad Wisłą Nietodzim, Hermanice, Polana, Centrum 1.44. zieleń przy stawie kajakowym 1.45. skwery przy deptaku w Jaszowcu 1.46. zieleń przy ul. Szpitalnej strona prawa i lewa 1.47. terny zieleni przy ul. Pięknej i Wantuły 1.48. tereny zieleni przy ul. A. Brody 1.49. tereny zielone przy skrzyżowaniach (Katowicka - Skoczowska, Katowicka - Dominikańska, Katowicka - Cieszyńska, Katowicka - A. Brody, Katowicka - 3 Maja) 1.50. tereny zieleni w rejonie KL Czantoria Razem do utrzymania około 15,5 ha koszenie powierzchni 10x z możliwością zmniejszenia krotności w zależności od warunków pogodowych 2. Koszenie łąk miejskich w tym grabienie i wywóz skoszonej trawy 2.1. łąka pomiędzy ul. Gałczyńskiego i ul. Partyzantów 2.2. łąki na Jaszowcu 2.3. łąka przy ul. Cieszyńskiej 2.4. łąka przy ul. Stawowej 2.5. łąka przy ul. Sanatoryjnej 2.6. łąka przy ul. Błaszczyka 2.7. łąka przy ul. Kasprowicza 2.8. łąka przy ul. Nadrzecznej Razem do utrzymania 8 ha koszenie powierzchni 2x

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 77.31.41.00-5, 77.31.40.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.10.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 3 zamówienia o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (koszenie łąk i trawników) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000,00 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000,00 zł wymienione w formularzu Wykaz prac. Niespełnienie ww. warunków spowoduje odrzucenie oferty Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 29.01.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok. 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Koszenie trawników i łąk na terenie Miasta Ustronia w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.01.2008 15:46
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:21.02.2008 13:13