OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Uzupełnienie fragmentu oświetlenia Al. Legionów w Ustroniu

Zamówienie polega na

1. Budowie fragmentu oświetlenia w ciągu Al. Legionów w Ustroniu zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie technicznym wykonania i odbioru robót oraz przedmiarze.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – uzupełnienie oświetlenia Al. Legionów w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 7 tygodni od dnia przekazania placu budowy.

UWAGA: Do odbioru końcowego musi być przedstawiona inwentaryzacja geodezyjna zatwierdzona w ośrodku geodezyjno kartograficznym w Cieszynie.             

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Janina Korcz tel. 33 8579-320

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 14.02.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w Urzędzie Miasta Ustroń w terminie 14.02.2008r.

                                                          

Ustroń, dn. 04.02.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Uzupełnienie fragmentu oświetlenia Al. Legionów w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:06.02.2008 13:05
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.03.2008 15:11