OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, fax. 33 8579-330

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wodnej i Skoczowskiej w Ustroniu

 Miejsce realizacji Ustroń ul. Skoczowska i Wodna.

Przedmiot zamówienia:

Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wodnej i Skoczowskiej w Ustroniu. Długość ok. 2600 mb. Ilość przyłączy kanalizacyjnych 27 budynków, wraz z kosztorysami ślepymi i inwestorskimi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

Do obowiązków projektanta poza ww. zakresem będzie uzyskanie aktualizacji podkładów mapowych i niezbędnych badań geologicznych, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz przedmiary robót powinny być opracowane w 5 egzemplarzach (kosztorys inwestorski- 1 egzemplarz) formie papierowej oraz dodatkowo w wersji elektronicznej PDF (w związku z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu ogłoszenia w późniejszym terminie przetargu na wykonawcę robót). Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Wyżej wymieniona dokumentacja winna zawierać niezbędne dla rozpoczęcia inwestycji wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane prawem budowlanym oraz decyzję pozwolenia na budowę

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych projektanta: uprawnienia budowlane projektanta (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Termin wykonania: opracowania projektowe z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi oraz decyzja pozwolenia na budowę do 30.09.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                                         Andrzej Siemiński      tel. 33 8579-319

W sprawie procedury konkursowej                         Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.02.2008r. do godz. 10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty.


Procedura negocjacyjna z oferentem, który złożył najkorzystniejszą ofertę odbędzie się w terminie 27 - 29.02.2008r.                                                                                                                                                                                                                                    

Ustroń, dn. 13.02.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu technicznego budowy kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wodnej i Skoczowskiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.02.2008 17:03
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.03.2008 14:36