OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2008r.

Zakres prac:

Zamówienie polega na sukcesywnym zakupie materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń. Zamówienie obejmuje zakup oraz załadowanie natomiast transport każdorazowo zostanie zorganizowany przez zamawiającego.

Orientacyjna ilość zakupów materiału kamiennego w okresie: od 03.marca 2008 do 15 grudnia 2008

Wysiewka      0          -           6,3  mm                      -           około              100 ton

Kliniec            6,3       -           20    mm                     -           około              200 ton

Kliniec            20        -           31,5 mm                     -           około              250 ton

Tłuczeń           31,5     -           63    mm                     -           około              300 ton.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°° lub pobrać ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – sukcesywny zakup materiału kamiennego

                                                          

Osoba uprawniona do kontaktów z oferentami: inż. Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 27.02.2008r. do godz. 10:00

UWAGA: Miejsce, z którego zamawiający będzie odbierał materiał kamienny musi się znajdować w promieniu nie większym niż 15 km od centrum Miasta Ustroń.

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

  1. Kryterium CENA - waga kryterium _______________________________________100 %. Wszystkie ceny wymienione w formularzu ofert zostaną przeliczone wg następującego
     wzoru matematycznego:


Najniższa cena ofertowa                                                                  x 10 pkt.

C = ――――――――――――――――――――――――――――――

                        Cena ocenianej oferty

Średnia arytmetyczna uzyskanych punktów (za poszczególne ceny wymienione w ofercie będzie pomnożona przez współczynnik 1,0 odpowiadający wadze kryterium CENY.

Procedura negocjacyjna odbędzie się w terminie 27 - 28.02.2008r.

                                                          

Ustroń, dn. 15.02.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywny zakup materiału kamiennego dla Urzędu Miasta Ustroń w 2008r
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:15.02.2008 14:29
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:03.03.2008 14:38