OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Kierownik miejskiego Domu Spokojnej Starości ul. Słoneczna 10, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Zamówienie polega na

Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

w lekkim systemie zabudowy zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w projekcie technicznym oraz przedmiarze robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, od 8°° do 14, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres od 01.06.2008 do 31.07.2008r.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych kierownika budowy: uprawnienia budowlane (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 05.03.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Procedura negocjacyjna z oferentami, odbędzie się w terminie 05 - 06.03.2008r.

                                                          

Ustroń, dn. 20.03.2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie zadaszenia wejścia głównego do budynku Miejskiego Domu Spokojnej Starości w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:20.02.2008 16:01
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:20.02.2008 16:07