Ustroń: Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2008r.
Numer ogłoszenia: 35654 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2008r..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Nazwa zadania: Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2008r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Zakres rzeczowy zamówienia. 1. Ścinanie poboczy (darniny lub gruntu) poprzez wykonanie: - wyrównanie i nadanie wymaganego spadku; - załadunek nadmiaru ścinki - odwóz nadmiaru ścinki - (zamawiający nie posiada miejsca na składowanie darniny lub gruntu). 2. Oczyszczenie rowów z namułu poprzez wykonanie: - wyprofilowanie skarp rowu; - załadunek namułu; - odwóz namułu - (zamawiający nie posiada miejsca na składowanie namułu). 3. Oczyszczenie przepustów z namułu poprzez wykonanie: - wydobycie namułu z przepustu lub innych zanieczyszczeń; - załadunek namułu; - odwóz namułu - (zamawiający nie posiada miejsca na składowanie namułu). 4. Wyrównanie lokalnych nierówności nawierzchni tłuczniowych materiałem kamiennym wraz z jego dowozem rozgarnięciem i zawałowaniem. 5. Korytowanie dróg tłuczniowo gruntowych poprzez: - zdjęcie warstwy górnej gruntu; - załadunek i odwóz; Ceny podane w ofercie powinny być scalone i obejmować powyższe czynności. Wielkość lub zakres zamówienia: około 95.000,00 złotych brutto za rok 2007.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 31.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa, remont dróg tłuczniowych lub wykonanie podbudowy). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 25 000 zł 2. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 25 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 3. Termin płatności faktury do 14 dni. 4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20 000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 6 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok. 33 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Bieżące utrzymanie dróg i ulic miejskich i powiatowych na terenie Miasta Ustronia w 2008r
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.02.2008 14:37
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:23.04.2008 14:58