Ustroń: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Miasta Ustroń w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę trzech ostatnich rat za zakup nieruchomości składającej się z parcel gruntowych objętych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260 o łącznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami.
Numer ogłoszenia: 35722 - 2008; data zamieszczenia: 21.02.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Miasta Ustroń w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę trzech ostatnich rat za zakup nieruchomości składającej się z parcel gruntowych objętych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260 o łącznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Miasta Ustroń w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę trzech ostatnich rat za zakup nieruchomości składających się z parcel gruntowych objętych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260 o łącznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami. Odsetki płatna kwartalnie od uruchomionej transzy, począwszy od 01.04.2008r. 2. Spłata kredytu nastąpi w 10 ratach począwszy od 30 września 2009 do 30 grudnia 2011 roku 3. Termin wykonania zamówienia Kredyt winien być postawiony do dyspozycji Zamawiającego w dniu 30.03.2008r. w wysokości 500.000,00 zł, w dniu 30.06.2008 r w wysokości 500.000,00 zł, w dniu 31.10.2008r. w wysokości 500.000,00 zł Dokładna data uruchomienia danego kredytu zostanie podana przez Zamawiającego z 1-dniowym wyprzedzeniem.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 66.13.00.00-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.12.2011.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 1 spełniają warunki określone przepisami art. 22 ust.1 Pzp, 2 nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp, Zamawiający dokona oceny spełnienia powyższych warunków według kryterium: spełnia lub nie spełnia.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca obowiązany jest złożyć w formie określonej w rozdz. XII i terminie wskazanym w rozdz. XIII pkt 2 niniejszej SIWZ: 1.Ofertę na formularzu wg wzoru określonego w załączniku Nr l do SIWZ. Wymagana forma dokumentu - oryginał. 2.Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu: a/ oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 Pzp wg wzoru określonego w załączniku Nr 2 do SIWZ, Wymagana forma dokumentu - oryginał; b/ aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę; 3. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - należy załączyć pełnomocnictwo określające jego zakres. Wymagana forma dokumentu - oryginał lub kopia poświadczona przez notariusza (zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 199Ir. Prawo o notariacie ~Dz. U. z 2002r. Nr 42, poz.369 z późn. zm.). 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie - należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wymagana forma dokumentu - oryginał łub kopia poświadczona przez notariusza (zgodnie z art. 98 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie - Dz. U. z 2002 r. Nr 42, poz. 369, zpoźn. zm.).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok 33 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Udzielenie kredytu bankowego długoterminowego dla Miasta Ustroń w kwocie 1.500.000,00 złotych (jeden milion pięćset tysięcy zł) z przeznaczeniem na spłatę trzech ostatnich rat za zakup nieruchomości składającej się z parcel gruntowych objętych w Kw. 55669; Kw. 61025; Kw. 59240; Kw. 75260 o łącznej powierzchni 2,6559 ha wraz z zabudowaniami
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:21.02.2008 14:45
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:01.04.2008 15:25