Ustroń: Dostawa samochodu dostawczego dla Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 44273 - 2008; data zamieszczenia: 04.03.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

·             Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa samochodu dostawczego dla Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: zamówienie polega na dostawie wielofunkcyjnego pojazdu przystosowany do przewozu co najmniej 5 osób (wraz z kierowcą) oraz ładunku. Trzy osobowa kabina wyposażona w ergonomiczne fotele z zagłówkami oraz bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, pozostałe miejsca w części ładunkowej( mogą być w formie składanych ławek). Przesuwane drzwi boczne, szeroki stopień boczny ułatwiający wchodzenie do przestrzeni ładunkowej, tylne drzwi przeszklone dwuskrzydłowe. W części towarowej i przedziale pasażerskim nagrzewnica pozwalająca na utrzymanie wymaganej temperatury w całym pojeździe. Dodatkowe wyposażenie: zapalniczka, popielniczka, instalacja radiowa, światło przeciwmgielne tył, regulacja położenia reflektorów, oświetlenie przedziału pasażerskiego i przedziału ładunkowego, koło zapasowe, podsufitka, uchwyty mocowania ładunku w podłodze i na dachu, przegroda kabiny pełna z oknem przesuwanym,
Wymiary i masa:
Masa całkowita do 3500 kg, ładowność do 1500 kg, długość części ładunkowej ok.3 m,
Silnik: ok. 2500 cm3 diesel,
Układ hamulcowy: tarczowo - bębnowy z układem samoregulacji luzu oraz korektorem siły hamowania kół osi tylnej
Układ kierowniczy: wspomaganie kierownicy (hydrauliczne), przekładnia kierownicza ze wspomaganiem
Zawieszenie: zależne
- przód : resory piórowe i amortyzatory hydrauliczne dwustronnego działania,
stabilizator poprzeczny,
- tył: obudowa tylnego mostu, resory piórowe, amortyzatory hydrauliczne dwustronnego działania
Skrzynia biegów: 5- biegowa

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34.13.10.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.04.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·             Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 80.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3.
2. Gwarancja na samochód 36 miesięcy
Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·             Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty.
Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych.
Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o:
- sytuacji ekonomiczno finansowej;
- nie zaleganiu z płatnościami;
- niekaralności;
- wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia
Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy
Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej.
Załącznik nr 6 Folder oferowanego samochodu.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok 33 43- 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.03.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa samochodu dostawczego dla Wydziału Mieszkaniowego Urzędu Miasta w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:04.03.2008 14:34
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:10.03.2008 15:52