Ustroń: Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych i rozszerzonych pięcioletnich wraz z materiałami pomocniczymi dla wytypowanych obiektów mostowych na terenie Miasta Ustronia.
Numer ogłoszenia: 91433 - 2008; data zamieszczenia: 30.04.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych i rozszerzonych pięcioletnich wraz z materiałami pomocniczymi dla wytypowanych obiektów mostowych na terenie Miasta Ustronia..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Spośród 115 obiektów mostowych na terenie Miasta Ustroń, zamawiający wytypował do wykonania: 1. Założenie nowej Książki Obiektu Mostowego (KOM) wraz z inwentaryzacją obiektu - 48szt, 2. Przeprowadzenie przeglądu planowego rocznego zgodnie z prawem budowlanym i instrukcją GDDKiA z 2005 roku - 54szt, 3. Przeprowadzenie przeglądu planowego rozszerzonego pięcioletniego zgodnie z prawem budowlanym i instrukcją GDDKiA z 2005 roku - 56szt, 4. Założenie Karty Obiektu Mostowego - 5szt, 5. Przygotowanie materiałów celem wystąpienia o nadanie JNI - 111szt. 6. Opracowanie dla wszystkich mostów ewidencji obiektów mostowych wg wzoru określonego Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 16.02.2005r - 1kpl, 7. Dołączenie i wpisanie wyników przeglądów do Książek Obiektów Mostowych. Szczegółowy zakres prac przedstawiono w załączonej tabeli (zał. nr 1), gdzie 1 oznacza konieczność wykonania danej pracy, 0 - oznacza niewykonywanie danej pozycji.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.31.31.45-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA


III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 80.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 2. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie przeglądów podstawowych i rozszerzonych) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 40.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat wraz z referencjami. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Kopia uprawnień budowlanych mostowych osoby sporządzającej przeglądy mostów (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie sporządzać przeglądy mostowe, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 lok. 4 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie przeglądów podstawowych rocznych i rozszerzonych pięcioletnich wraz z materiałami pomocniczymi dla wytypowanych obiektów mostowych na terenie Miasta Ustronia
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.04.2008 23:54
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:16.06.2008 11:52