Ustroń: Przebudowę dachu, przebudowę kotłowni, remont i docieplenie elewacji w budynku szkoły podstawowej - etap I - Wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej i częściowo północnej.
Numer ogłoszenia: 92815 - 2008; data zamieszczenia: 05.05.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Polańska 25, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 0-33 8542263, fax 0-33 8579330.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła Podstawowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę dachu, przebudowę kotłowni, remont i docieplenie elewacji w budynku szkoły podstawowej - etap I - Wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej i częściowo północnej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje wykonanie pierwszego etapu termomodernizacji budynku szkoły zgodnie z opracowaną dokumentacją budowlaną i kosztorysową w zakresie wymiany okien z parapetami wewnętrznymi w elewacji zachodniej budynku szkoły oraz częściowo elewacji północnej (w sąsiedztwie wejścia do zaplecza kuchni). Kolejność realizacji prac: demontaż istniejących okien drewnianych i przeszklenia klatki schodowej, przemurowanie ścian i wykonanie nadproża nad nowym oknem na klatce schodowej, montaż nowych okien pcw z parapetami wewnętrznymi. uzupełnienie tynków i malowanie ościeży okiennych, prace porządkowe. Kolejne etapy termomodernizacji przewiduje się w następnych latach. Podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jest przedmiar robót i rysunki projektowe. Realizacja robót wymaga uzgodnień z dyrekcją Szkoły Podstawowej nr 3 w Ustroniu Polanie w zakresie placu budowy i dróg komunikacyjnych oraz koordynacji robót budowlanych w okresie pracy obiektu. POZYCJA WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ CPV 45111100-9; 45000000-7; 45421110-8

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.11.11.00-9, 45.00.00.00-7, 45.42.11.10-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 08.08.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (roboty ogólnobudowlane). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury 14 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń lok 33.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 26.05.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń lok 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowę dachu, przebudowę kotłowni, remont i docieplenie elewacji w budynku szkoły podstawowej – etap I – Wymiana stolarki okiennej w elewacji zachodniej i częściowo północnej.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:05.05.2008 16:20
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.07.2008 12:50