Ustroń: Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustronia

Numer ogłoszenia: 118498 - 2008; data zamieszczenia: 03.06.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustronia.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. oraz zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26 września 1997 r. Szczegółowy zakres zamówienia: 1. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ul. Świerkowej i 3 Maja w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2724/5 i 2724/6 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny usług turystycznych. Powierzchnia terenu objętego planem - 1967 m2. 2. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu przy ul. Zdrojowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 3233/6, 3211/21, 3252/5, 3211/34 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:2880 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów otwartych całkowicie wyłączonych z zabudowy oznaczonych symbolem Rb oraz częściowo terenów zabudowy usługowej na tereny usług turystycznych. Powierzchnia terenu objętego planem - 35651 m2. 3. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ul. Armii Krajowej i Nadrzecznej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 2963/18, 2963/19, 2946/12, 2946/13 i 2938/46 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy mieszkaniowo-pensjonatowej na tereny zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia terenu objętego planem - 34559 m2. 4. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ul. Brzozowej w obrębie parceli gruntowej oznaczonej nr 2757/3 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Powierzchnia terenu objętego planem - 5225 m2. 5. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu przy ul. Daszyńskiego w obrębie parceli gruntowej oznaczonej nr 136/82 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy przemysłowej na tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Powierzchnia terenu objętego planem - 996 m2. 6. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu przy ul. Bażantów w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 1997/9 i 1997/11 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy usługowej na tereny zabudowy mieszkaniowej. Powierzchnia terenu objętego planem - 3361 m2. 7. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustroń zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Ustroń Nr XXXI/269/2005 r. z dnia 7 kwietnia 2005 r. i opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Woj. Śląskiego nr 64, poz.1668 z 23.05.2005 r. w Ustroniu w rejonie ulic Dworcowej, Tartacznej i Kościelnej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 482, 483, 486, 487, 495, 679/3, 679/4, 681, 485/20, 489/1, 489/2, 490/11, 478/14, 4804/5, 4804/6 oraz części 5037/1 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy przemysłowej na tereny zabudowy usługowo-mieszkaniowej. Powierzchnia terenu objętego planem - 28091 m2. 8. Opracowanie zmiany fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów oznaczonych w planie ogólnym Ustronia symbolami D 39 MN, D 40 MN oraz terenu ulicy zlokalizowanej między nimi opracowanego w trybie zmiany planu, zatwierdzonego Uchwałą Rady Miasta Uzdrowiska Ustroń Nr XL/338/97 z dnia 26 września 1997 r. opubl. w Dz. Urz. Woj. Bielskiego nr 7, poz. 91 z dnia 13 maja 1998 r. w Ustroniu w rejonie ul. Wierzbowej, Asnyka, Katowickiej II i Olchowej w obrębie parcel gruntowych oznaczonych nr 1573/1, 1626/16, 1601/10 [ zgodnie z załącznikiem w skali 1:1000 ]. Przedmiotem opracowania planu zagospodarowania przestrzennego jest zmiana zapisu dla w/w terenu z terenów zabudowy mieszkaniowej wyższej intensywności, terenów usługowych, terenów zieleni rekreacyjnej i izolacyjnej oraz terenów infrastruktury komunalnej na tereny otwarte-rolne. Powierzchnia terenu objętego planem - 66621 m2.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.25.10.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 28.02.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 20.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień - załącznik nr 3. 2. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia (wykonanie planu miejscowego lub studium) i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 20.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat wraz z referencjami. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z formularzem cenowym. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Kopia uprawnień urbanistycznych wraz z zaświadczeniem z właściwego oddziału Izby Urbanistów o przynależności do tej izby

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 12.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie zmian fragmentów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ustronia
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:03.06.2008 15:55
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.07.2008 12:54