Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej

           Przyznawanie ulgi podatkowej osobie fizycznej                                           

 (nie prowadzącej działalności gospodarczej)

 

  

I. Miejsce załatwienia :

 

Urząd Miasta w Ustroniu

 

Wydział Finansowy

 

Parter pokój nr 8 tel. (033) 8579 312

 

II. Podstawa prawna:

 

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2015r. poz.613 z późn.zm.)

 

III. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek podatnika ( w uzasadnieniu należy wskazać na okoliczności stanowiące „ ważny interes podatnika” lub „ważny interes publiczny”, do których w szczególności można zaliczyć zdarzenia losowe, które obniżyły zdolność płatniczą Podatnika  np. nagłą chorobę, powódź, kradzież, utratę możliwości zarobkowania, jak również sytuację, w której zapłata podatku spowoduje konieczność sięgania przez podatnika do środków pomocy społecznej, gdyż nie będzie w stanie samodzielnie zaspokajać swoich podstawowych potrzeb materialnych )
 • Zaświadczenia o zarobkach z zakładów pracy, odcinki rent lub emerytur ( wszystkich osób pozostających w gospodarstwie domowym )
 • Dokumenty potwierdzające inne uzyskiwane dochody, np. z dzierżawy, najmu, odszkodowania, płatności bezpośrednie w rolnictwie ,
 • Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów, świadczeń pomocy społecznej,
 • Kserokopie PIT-u za rok ubiegły ( wszystkich osób pozostających w gospodarstwie  domowym )   opatrzone datownikiem przez Urząd Skarbowy,
 • Dokumenty potwierdzające  wydatki mające wpływ na sytuację finansową ( rachunki za prąd, gaz, wodę, leczenie, naukę, itp.) kserokopie dokumentów  dot. bieżących kosztów            utrzymania,
 • Zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy potwierdzające status osoby bezrobotnej bez prawa  do zasiłku,
 • Zaświadczenie lekarza specjalisty o konieczności długotrwałego leczenia lub wypis ze szpitala potwierdzający długotrwały pobyt,
 • Zaświadczenie o zaległościach w spłacie kredytów, pożyczek,
 • Inne dokumenty potwierdzające wiarygodność faktów zawartych we wniosku - wysokość strat poniesionych wskutek wystąpienia losowego, na które podatnik nie miał wpływu, a jego wystąpienie spowodowało znaczne obciążenie budżetu domowego i obniżenie zdolności płatniczej,
 • Protokół o stanie majątkowym ( druk w załączniku)

IV. Termin załatwienia sprawy :

Do 1 miesiąca, a spawy szczególnie skomplikowane do 2 miesięcy,  z możliwością przedłużenia prowadzonego postępowania podatkowego .

VI. Tryb odwoławczy: 

Od decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bielsku-Białej za pośrednictwem Burmistrza Miasta Ustroń w terminie 14 dni od otrzymania decyzji.

 

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przyznanie ulgi podatkowej osobie fizycznej
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Agnieszka Śliwka
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:13.06.2008 09:16