Ustroń: Budowę kanalizacji sanitarnej w Ustroniu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach Jaworowej, Grabowej i ulicy Partyzantów i 3 Maja
Numer ogłoszenia: 129778 - 2008; data zamieszczenia: 13.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę kanalizacji sanitarnej w Ustroniu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach Jaworowej, Grabowej i ulicy Partyzantów i 3 Maja.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu kanalizacji sanitarnej w Ustroniu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach Jaworowej, Grabowej i ulicy Partyzantów i 3 Maja poprzez wykonanie: ul. Partyzantów i 3 Maja Kanalizacja PVC -U SDR34 dn 200 mm - 271,50m Kamionka dn 200 mm - 233,50 m Rurociąg ciśnieniowy - PE80 SDr 17 dn 63 mm - 14,0 mb Pompownia ścieków z elementami ze stali nierdzewnej pompy typu SEG o mocy 0,9 kW z 2 pompami pracującymi naprzemiennie Studnie kanalizacyjne : TEGRA dn 600 mm - rozprężna 1 szt TEGRA dn 600 mm - 6 szt, dn 1000 mm z polimerbetonu - 1 szt dn 1000 betonowa - szt 8 Przyłącza kanalizacyjne : Rury PVC-U SDR 34 dn 160 mm ze ścianką litą - mb 209,5 mb Rury kamionkowe dn 200 mm - 45 mb Studnie kanalizacyjne plastikowe tegra 600 mm - 2 szt Studnie betonowe dn 800 - 2 sztuki Studnie kanalizacyjne plastikowe 425 mm - 3 sztuki i 315 mm - 7 sztuk. ul. Jaworowa i Grabowa - ul. Jaworowa: Przepompownia ścieków WAVIN TEGRA (zbiornik o średnicy 1000 mm + 2 pompy typu ZBS - Pirania 08 Q= 0,7 - 1,9 l/s; H = 16-2,6 m) Przewody kanalizacyjne z rur PVC typu N o ścianach litych dn 160 - 23,5m i 200 mm - L = 68,5 m przewód tłoczny z rur PE80 SDR 17,6 fi 63 mm - 83 m - ul. Grabowa: Rury PVC typ N dn 200 mm - 216 m, dn 160 - 173,5 m Rurociąg tłoczny z rur PE 80 SDR 17,5 fi 63 mm - 22 m - ilość przyłączy - 9 sztuk Przepompownia ścieków WAVIN TEGRA (zbiornik o średnicy 1000 mm + 2 pompy typu ZBS - Pirania 13 D Q = 2,0 m3/h ; H = 3,0 m) Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w kosztorysie ślepym. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.22.10-6, 45.11.12.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane w zakresie budowy sieci sanitarnych) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2002 - 2006), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (wykonanie robót inżynierskich). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 100000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 100000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 100.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń lok 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowę kanalizacji sanitarnej w Ustroniu wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w ulicach Jaworowej, Grabowej i ulicy Partyzantów i 3 Maja
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:13.06.2008 16:25
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:31.07.2008 12:55