Ustroń: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych położonych przy ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu.
Numer ogłoszenia: 136418 - 2008; data zamieszczenia: 20.06.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych położonych przy ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na wykonaniu projektów budowlano - wykonawczych zagospodarowania terenów zielonych z uwzględnieniem ścieżek spacerowych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego służących edukacji i zajęciom kulturalno - oświatowym, położonych na parceli gruntowej nr 3319/34 i 3319/37 przy ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego koncepcją zagospodarowania terenu. Szczegółowy zakres zamówienia: Wykonanie projektów budowlano-wykonawczych zagospodarowania terenów zielonych wraz z kosztorysami ślepymi i kosztorysami inwestorskimi oraz specyfikacjami wykonania i odbioru robót (w wersji papierowej i elektronicznej w formacie PDF w następujących elementach: - ciągi piesze o szerokości 2,00 mb wraz z placami; - ciągi piesze o szerokości 1,50 m wraz z miejscami do ćwiczeń; - mostek nad jarem; - tężnia; - pijalnia; - oświetlenie i mała architektura; - remont drogo dojazdowej istniejącej; - urządzenia terenowe Uzyskanie pozwolenia na budowę na ww. przedmiot zamówienia Łączny koszt inwestycji oparty na ww. zakresie rzeczowym zamówienia nie może przekroczyć kwoty 4.000.000 zł brutto, a wszystkie elementy budowlano architektoniczne należy uzgadniać z Zamawiającym. Dokumentacja techniczna musi być uzgodniona ze stosownymi instytucjami. Zakres zamówienia obejmuje także złożenie dokumentacji w Starostwie Powiatowym w Cieszynie oraz uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę. Projektant uzyska pisemne pełnomocnictwo do reprezentowania zamawiającego. Płatność - do 80% wartości umownej robót po złożeniu dokumentacji w Starostwie Powiatowym z wnioskiem o pozwolenie na budowę i dostarczeniem 1 kompletu w/w dokumentacji Zamawiającemu wraz z kosztorysami inwestorskimi i specyfikacjami wykonania i odbioru robót. Pozostałe środki zostaną wypłacone do 14 dni po protokolarnym odbiorze kompletnej dokumentacji projektowej wraz z prawomocną decyzją pozwolenia na budowę. Ilość dla zamawiającego: - projekty budowlane i wykonawcze - po 5 egz., - kosztorysy ślepe (przedmiary robót) - po 5 egz., - kosztorys inwestorskie- po 2 egz. - wersja elektroniczna wszystkich projektów budowlano - wykonawczych z częścią kosztorysową i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót w formacie PDF - 1 kpl.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 74.23.20.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 15.03.2009.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat. 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac 4. Personel - wykonawca musi dysponować, co najmniej po jednym projektancie w branży budowlanej, drogowej, mostowej, instalacji sanitarnych i elektrycznych, uprawnionych do projektowania niniejszego zamówieniem (uprawnienia projektowe). Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - wykaz podwykonawców. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3). Załącznik nr 7 Uprawnienia budowlane do projektowania oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do izby inżynierów budownictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok 33 ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.06.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok 4 ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zagospodarowania terenów zielonych położonych przy ulicy Sanatoryjnej w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:20.06.2008 14:32
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:17.11.2008 12:07