OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Przeniesienie stacji monitoringu wizyjnego Miasta Ustroń – modernizacja i rozbudowa.

Zakres prac określa przedmiar robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – modernizacja stacji monitoringu Miasta Ustroń

Wymagany termin realizacji zamówienia: 15.09.2008r.                                                   

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Mirosław Melcer      tel. 33 8579-334

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 21.07.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty                                                          

Ustroń, dn. 11.07.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przeniesienie stacji monitoringu wizyjnego Miasta Ustroń – modernizacja i rozbudowa
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:11.07.2008 10:35
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:29.07.2008 12:47