OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Przedszkole nr 6 ul. Szeroka 7, 43 – 450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymianą stolarki okiennej w obiekcie Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.

Zakres prac: określa przedmiar robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub bezpośrednio ze strony internetowej www.ustron.bip.info.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana stolarki w P6 w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia:   okres czterech tygodni od dnia podpisania umowy.                                                         

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawie procedury konkursowej Ireneusz Staniek                    tel. 33 8579-320

W sprawach technicznych                 Bronisława Noszczyk            tel. 33 8543-594

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 25.07.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C =      ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty                                                          

Ustroń, dn. 15.07.2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymianą stolarki okiennej w obiekcie Przedszkola nr 6 w Ustroniu Nierodzimiu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:15.07.2008 15:49
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:29.07.2008 15:41