OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Zakład Budżetowy GAZETA USTROŃSKA ul. Rynek 4, 43 – 450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

DRUK GAZETY USTROŃSKIEJ

Zamówienie polega na cotygodniowym naświetlaniu z płyty CD i wydrukowaniu tygodnika „Gazeta Ustrońska” w formacie A4 o objętości 16 stron 8 stron czarno-białych oraz 8 stron kolorowych. Ilość gazet około 1500 szt tygodniowo.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – Druk Gazety Ustrońskiej.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Wojsław Suchta tel. 33 8543-467

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.08.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Otwarcie oferty 18.08.2007 r godzina 11:00 siedziba zamawiającego.

                                                          

Ustroń, dn. 30.07.2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:DRUK GAZETY USTROŃSKIEJ
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:04.08.2008 10:28
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:05.09.2008 14:52