Ustroń: Przebudowę obiektu mostowego nr 1.2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 182597 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę obiektu mostowego nr 1.2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na: Przebudowie obiektu mostowego nr 1.2 - przepust w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu poprzez wykonanie: - robót drogowych a) przygotowanie terenu pod budowę; b) roboty ziemne; c) podbudowa; d) nawierzchnie; e) roboty wykończeniowe; f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu; - roboty mostowe a) fundamentowanie; b) zbrojenie; c) beton; d) izolacje i nawierzchnie; e) elementy zabezpieczające; f) inne roboty mostowe; g) roboty rozbiórkowe;

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane mostowe) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont mostów). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 50 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok. 33 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­Kosztorys ofertowy.pdf   Kosztorys ofertowy.pdf (103.84 KB)
6. WY1_Wyposazenie Kapy gzymsowe A3.pdf   6. WY1_Wyposazenie Kapy gzymsowe A3.pdf (181.29 KB)
5. K2_PW_Konstrukcja Zbrojenie A3.pdf   5. K2_PW_Konstrukcja Zbrojenie A3.pdf (204.73 KB)
4. K1_PW_Konstrukcja Geometria A3.pdf   4. K1_PW_Konstrukcja Geometria A3.pdf (146.15 KB)
3. OG3_PW_Stan projektowany Profil podluzny A3.pdf   3. OG3_PW_Stan projektowany Profil podluzny A3.pdf (120.21 KB)
2. OG2_PW_Stan projektowany Rysunek ogolny 630x297.pdf   2. OG2_PW_Stan projektowany Rysunek ogolny 630x297.pdf (357 KB)
1. OG1_PW_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf   1. OG1_PW_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf (137.07 KB)
01-M.21.01.06 Rozbiorka nawierzchni asf bet.pdf   01-M.21.01.06 Rozbiorka nawierzchni asf bet.pdf (96.35 KB)
01-M.21.01.03 Rozbiorka balustrady.pdf   01-M.21.01.03 Rozbiorka balustrady.pdf (93.08 KB)
01-M.21.01.01 Rozbiorka elementow zelbetowych i kamiennych.pdf   01-M.21.01.01 Rozbiorka elementow zelbetowych i kamiennych.pdf (92.18 KB)
01-M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obiektach mostowych.pdf   01-M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obiektach mostowych.pdf (101.22 KB)
01-M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. bet.pdf   01-M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. bet.pdf (110.8 KB)
01-M.20.01.05 Umocnienie dna cieku i skarp plytami azurowymi.pdf   01-M.20.01.05 Umocnienie dna cieku i skarp plytami azurowymi.pdf (101.65 KB)
01-M.19.01.03. Barieroporecz sztywna.pdf   01-M.19.01.03. Barieroporecz sztywna.pdf (103.84 KB)
01-M.19.01.01 Kraweznik mostowy kaminny 18x18.pdf   01-M.19.01.01 Kraweznik mostowy kaminny 18x18.pdf (103.47 KB)
01-M.15.03.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf   01-M.15.03.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf (120.79 KB)
01-M.15.01.01 Izolacja cienka.pdf   01-M.15.01.01 Izolacja cienka.pdf (103.31 KB)
01-M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny B10.pdf   01-M.13.02.01 Beton niekonstrukcyjny B10.pdf (97.57 KB)
01-M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf   01-M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf (180.15 KB)
01-M.12.01.03 Zbrojenie betonu stala klasy A-IIIN.pdf   01-M.12.01.03 Zbrojenie betonu stala klasy A-IIIN.pdf (107.27 KB)
01-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf   01-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf (116.26 KB)
01-M.11.01.02 Wykopy w gruntach kat I-IV.pdf   01-M.11.01.02 Wykopy w gruntach kat I-IV.pdf (105.02 KB)
01-D.08.01.01 Kraweznik kaminny na lawie z oporem.pdf   01-D.08.01.01 Kraweznik kaminny na lawie z oporem.pdf (117.95 KB)
01-D.07.05.01 Bariera ochronna SP-06.pdf   01-D.07.05.01 Bariera ochronna SP-06.pdf (170.98 KB)
01-D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf   01-D.07.02.01 Oznakowanie pionowe.pdf (160.92 KB)
01-D.06.04.01 Czyszczenie i profilowanie dna i skarp rowu.pdf   01-D.06.04.01 Czyszczenie i profilowanie dna i skarp rowu.pdf (100.61 KB)
01-D.06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy.pdf   01-D.06.03.01 Scinanie i uzupelnianie poboczy.pdf (105.39 KB)
01-D.06.01.01 Humusowanie terenu i obsianie trawą.pdf   01-D.06.01.01 Humusowanie terenu i obsianie trawą.pdf (110.61 KB)
01-D.05.03.16 Geosiatka.pdf   01-D.05.03.16 Geosiatka.pdf (113.15 KB)
01-D.05.03.13 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.pdf   01-D.05.03.13 Nawierzchnia jezdni z betonu asfaltowego.pdf (440.65 KB)
01-D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.pdf   01-D.04.07.01 Podbudowa z betonu asfaltowego.pdf (210.61 KB)
01-D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf   01-D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf (156.72 KB)
01-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf   01-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf (153.9 KB)
01-D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podloza.pdf   01-D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podloza.pdf (144.38 KB)
01-D.02.03.01 Wykonanie nasypow.pdf   01-D.02.03.01 Wykonanie nasypow.pdf (129.64 KB)
01-D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic.pdf   01-D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic.pdf (117.41 KB)
01-D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu.pdf   01-D.01.02.02 Zdjecie warstwy humusu.pdf (92.66 KB)
01-D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf   01-D.01.01.01 Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych.pdf (123.33 KB)
01-D.00.00.00 Wymagania ogolne.pdf   01-D.00.00.00 Wymagania ogolne.pdf (166.84 KB)
00-ST_strona tyt.pdf   00-ST_strona tyt.pdf (56.98 KB)
2 Przedmiar robót.pdf   2 Przedmiar robót.pdf (90.71 KB)
1 Przedmiar_strona tyt.pdf   1 Przedmiar_strona tyt.pdf (61.67 KB)
01_PB Dokumentacja hydrologiczna.pdf   01_PB Dokumentacja hydrologiczna.pdf (948.44 KB)
01_PB_dokumentacja geotechniczna.pdf   01_PB_dokumentacja geotechniczna.pdf (1.01 MB)
01_Informacja BiOZ.pdf   01_Informacja BiOZ.pdf (156.38 KB)
OG2_PB_Stan projektowany Rysunek ogolny 650x297.pdf   OG2_PB_Stan projektowany Rysunek ogolny 650x297.pdf (356.37 KB)
OG1_PB_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf   OG1_PB_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf (137.07 KB)
01_PAB_opis.pdf   01_PAB_opis.pdf (216.23 KB)
2_Plan zagospodarowania terenu.pdf   2_Plan zagospodarowania terenu.pdf (4.85 MB)
1_Orientacja.pdf   1_Orientacja.pdf (190.76 KB)
01_PZT_OPIS.pdf   01_PZT_OPIS.pdf (186.54 KB)
01_PW_opis.pdf   01_PW_opis.pdf (235.89 KB)

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowę obiektu mostowego nr 1.2 w ciągu ulicy Harbutowickiej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:06.08.2008 12:02
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:06.08.2008 12:08