Ustroń: Przebudowę obiektu mostowego nr 4.34 w ciągu ulicy Polnej w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 182653 - 2008; data zamieszczenia: 06.08.2008

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowę obiektu mostowego nr 4.34 w ciągu ulicy Polnej w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na: Przebudowie obiektu mostowego nr 4,34 kładka dla pieszych w ciągu ulicy Polnej w Ustroniu poprzez wykonanie: - robót drogowych a) przygotowanie terenu pod budowę; b) roboty ziemne; c) podbudowa; d) nawierzchnie; e) roboty wykończeniowe; f) urządzenia bezpieczeństwa ruchu; - roboty mostowe a) fundamentowanie; b) zbrojenie; c) beton; d) izolacje i nawierzchnie; e) odwodnienie; f) elementy zabezpieczające; g) inne roboty mostowe; h) roboty rozbiórkowe;

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.22.11.00-3, 45.23.31.40-2.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane mostowe) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty budowlanej odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont mostów). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 25 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 25 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 25.000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty.

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1. Cena - 95
 • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń lok. 33 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 27.08.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 43 - 450 Ustroń ul. Rynek 1.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Ukryj komentarz

Komentarz
­
 1. 5. WY1_PW_Wyposazenie Balustrada A3.pdf 5. WY1_PW_Wyposazenie Balustrada A3.pdf (76.6 KB) usuń | zmień
 2. 4. K2_PW_Konstrukcja Zbrojenie A3.pdf 4. K2_PW_Konstrukcja Zbrojenie A3.pdf (153.82 KB) usuń | zmień
 3. 3. K1_PW_Konstrukcja Geometria A3.pdf 3. K1_PW_Konstrukcja Geometria A3.pdf (93.39 KB) usuń | zmień
 4. 2. OG2_PW_Rysunek ogolny Stan projektowany 650x297.pdf 2. OG2_PW_Rysunek ogolny Stan projektowany 650x297.pdf (187.67 KB) usuń | zmień
 5. 1. OG1_PW_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf 1. OG1_PW_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf (49.89 KB) usuń | zmień
 6. 02-M.21.02.04 Naprawa powierzchniowa betonu.pdf 02-M.21.02.04 Naprawa powierzchniowa betonu.pdf (117 KB) usuń | zmień
 7. 02-M.21.01.03 Rozbiorka elementow stalowych.pdf 02-M.21.01.03 Rozbiorka elementow stalowych.pdf (93.02 KB) usuń | zmień
 8. 02-M.21.01.01 Rozbiorka elementow bet. i zelbetowych.pdf 02-M.21.01.01 Rozbiorka elementow bet. i zelbetowych.pdf (96.78 KB) usuń | zmień
 9. 02-M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obiektach mostowych.pdf 02-M.20.01.19 Znaki pomiarowe na obiektach mostowych.pdf (100.86 KB) usuń | zmień
 10. 02-M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. bet.pdf 02-M.20.01.10 Zabezpieczenie antykorozyjne pow. bet.pdf (110.49 KB) usuń | zmień
 11. 02-M.20.01.06 Umocnienie dna betonem B25.pdf 02-M.20.01.06 Umocnienie dna betonem B25.pdf (98.58 KB) usuń | zmień
 12. 02-M.20.01.05 Umocnienie skarp plytami azurowymi.pdf 02-M.20.01.05 Umocnienie skarp plytami azurowymi.pdf (101.34 KB) usuń | zmień
 13. 02-M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych.pdf 02-M.19.01.04 Balustrady na obiektach mostowych.pdf (99.49 KB) usuń | zmień
 14. 02-M.16.02.01 Drenaż zasypki za przyczółkami.pdf 02-M.16.02.01 Drenaż zasypki za przyczółkami.pdf (113.48 KB) usuń | zmień
 15. 02-M.15.03.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf 02-M.15.03.01 Izolacja z papy zgrzewalnej.pdf (127.15 KB) usuń | zmień
 16. 02-M.15.01.01 Izolacja cienka.pdf 02-M.15.01.01 Izolacja cienka.pdf (109.41 KB) usuń | zmień
 17. 02-M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf 02-M.13.01.00 Beton konstrukcyjny.pdf (179.72 KB) usuń | zmień
 18. 02-M.12.01.05 Osadzenie łaczników i zbrojenia w otworach.pdf 02-M.12.01.05 Osadzenie łaczników i zbrojenia w otworach.pdf (102.65 KB) usuń | zmień
 19. 02-M.12.01.03 A-IIIN.pdf 02-M.12.01.03 A-IIIN.pdf (107.41 KB) usuń | zmień
 20. 02-M.11.04.01 Studnie fundamentowe.pdf 02-M.11.04.01 Studnie fundamentowe.pdf (95.47 KB) usuń | zmień
 21. 02-M.11.04.01 Studnie fundamentowe.pdf 02-M.11.04.01 Studnie fundamentowe.pdf (95.47 KB) usuń | zmień
 22. 02-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf 02-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf (115.41 KB) usuń | zmień
 23. 02-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf 02-M.11.01.04 Zasypanie wykopow z zageszczeniem.pdf (115.41 KB) usuń | zmień
 24. 02-M.11.01.02 Wykopy w gruntach kat I-IV.pdf 02-M.11.01.02 Wykopy w gruntach kat I-IV.pdf (104.65 KB) usuń | zmień
 25. 02-D.08.03.01 Obrzeża betonowe.pdf 02-D.08.03.01 Obrzeża betonowe.pdf (140.4 KB) usuń | zmień
 26. 02-D.07.05.05 Barierki ochronne typowe 2m.pdf 02-D.07.05.05 Barierki ochronne typowe 2m.pdf (91.62 KB) usuń | zmień
 27. 02-D.07.05.05 Barierki ochronne typowe 2m.pdf 02-D.07.05.05 Barierki ochronne typowe 2m.pdf (91.62 KB) usuń | zmień
 28. 02-D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą.pdf 02-D.06.01.01 Humusowanie i obsianie trawą.pdf (110.64 KB) usuń | zmień
 29. 02-D.05.03.05 Nawierzchnia z asfaltu lanego.pdf 02-D.05.03.05 Nawierzchnia z asfaltu lanego.pdf (185.17 KB) usuń | zmień
 30. 02-D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf 02-D.04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego.pdf (172.83 KB) usuń | zmień
 31. 02-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf 02-D.04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych.pdf (150.29 KB) usuń | zmień
 32. 02-D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podloza.pdf 02-D.04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podloza.pdf (144.31 KB) usuń | zmień
 33. 02-D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic.pdf 02-D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg i ulic.pdf (111.65 KB) usuń | zmień
 34. 02-D.01.01.01 Wytyczenie obiektu.pdf 02-D.01.01.01 Wytyczenie obiektu.pdf (123.07 KB) usuń | zmień
 35. 02-D.00.00.00 Wymagania ogolne.pdf 02-D.00.00.00 Wymagania ogolne.pdf (165.47 KB) usuń | zmień
 36. Przedmiar robót.pdf Przedmiar robót.pdf (109.76 KB) usuń | zmień
 37. Dokumentacja geotechniczna.pdf Dokumentacja geotechniczna.pdf (183.72 KB) usuń | zmień
 38. Informacja_BiOZ.pdf Informacja_BiOZ.pdf (156.19 KB) usuń | zmień
 39. OG.2_Stan projektowany Rysunek ogolny 640x297.pdf OG.2_Stan projektowany Rysunek ogolny 640x297.pdf (182.9 KB) usuń | zmień
 40. OG.1_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf OG.1_Stan istniejacy Zakres rozbiorek A3.pdf (49.89 KB) usuń | zmień
 41. PAB_opis.pdf PAB_opis.pdf (202.15 KB) usuń | zmień
 42. 2_Plan zagospodarowania terenu .pdf 2_Plan zagospodarowania terenu .pdf (1.65 MB) usuń | zmień
 43. 1_Orientacja.pdf 1_Orientacja.pdf (885.52 KB) usuń | zmień
 44. PZT opis.pdf PZT opis.pdf (146.97 KB) usuń | zmień
 45. Kosztorys ofertowy.pdf Kosztorys ofertowy.pdf (108.38 KB) usuń | zmień
 46. PW_opis.pdf PW_opis.pdf (205.62 KB) usuń | zmień

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Przebudowę obiektu mostowego nr 4.34 w ciągu ulicy Polnej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:06.08.2008 12:13
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:06.08.2008 12:17