Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu – Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.

Ustroń: Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.
Numer ogłoszenia: 191055 - 2008; data zamieszczenia: 14.08.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, nie przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na budowie ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu - Etap I do ulicy Gałczyńskiego poprzez wykonanie: - robót przygotowawczych; - robót ziemnych; - odwodnienia korpusu drogowego; - podbudowy; - nawierzchni z betonu asfaltowego i kostki brukowej betonowej; - robót wykończeniowych; - chodników z kostki betonowej; - zieleni drogowej; - przebudowy linii SN,

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.10.00.00-8, 45.23.00.00-8, 45.23.30.00-9, 45.11.00.00-0, 45.31.51.00-9.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: data zakończenia: 30.11.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·                     Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej 1 osobę kadry kierowniczej dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie podobnym do niniejszego zamówienia (uprawnienia budowlane drogowe) z doświadczeniem min. 5-letnim. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej dwóch robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia (budowa lub remont dróg). Aby spełnić ten warunek, prace, na które powołuje się wykonawca muszą być ukończone, a ich wartość musi być równa lub większa od kwoty 400 000 zł 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 400 000 zł wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 200.000 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/.

·                     Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1. Cena - 95
  • 2. Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.09.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43 - 450 Ustroń lok. 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Budowę ulicy zbiorczej łączącej ulicę Partyzantów z ulicą Andrzeja Brody w Ustroniu – Etap I odcinek od ulicy Partyzantów do ulicy Gałczyńskiego.
Podmiot udostępniający informację:URZĄD MIASTA USTROŃ
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Informację wytworzył:
Data na dokumencie:Brak
Data publikacji:14.08.2008 15:56

Rejestr zmian dokumentu

pokaż
19.08.2008 16:23 Dodano załącznik "ST B- 323N Ustroń droga przeb SN nn
.doc"

(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:19 Dodano załącznik "Prt-323A Ustroń.doc"
(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:19 Dodano załącznik "B-323A aktualiz rys 05.pdf"
(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:19 Dodano załącznik "B-323A aktualiz rys 04.pdf"
(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:18 Dodano załącznik "B-323A aktualiz rys 03.pdf"
(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:18 Dodano załącznik "B-323A aktualiz rys 02.pdf"
(Ireneusz Staniek)
19.08.2008 16:17 Dodano załącznik "B-323A aktualiz rys 01.pdf"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 18:04 Dodano załącznik "BIOZ - część drogowa 08.05.2008 g
04.00.doc"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 18:04 Usunięto załącznik BIOZ - część drogowa.doc
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 18:01 Dodano załącznik "SST Ustroń 08.05.2008 g 04.00.doc"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 18:00 Dodano załącznik "Zbrojenie murku czołowego przepustu
08.05.2008.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 18:00 Dodano załącznik "sposób układania rur..pdf"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:59 Dodano załącznik "Przekrój podłużny drogowy
07.05.2008.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:59 Dodano załącznik "PROFILE POPRZECZNE.pdf"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:59 Dodano załącznik "pROFIL PODŁUŻNY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
USTROŃ.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:59 Dodano załącznik "Plan zagospodarowania terenu Ustroń
07.05.2008.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:58 Dodano załącznik "Plan sytuacyjny Ustroń kanalizacja
deszczowa 7.03.2008.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:58 Dodano załącznik "Plan syt architektoniczno budowlany
Ustroń 07.05.2008.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:58 Dodano załącznik "KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI.pdf"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:57 Dodano załącznik "konstrukcja nawierzchni chodnika I
ŚCIEŻKI ROWEROWEJ.pdf"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:57 Dodano załącznik "Przedmiar robót.pdf"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:56 Dodano załącznik "Opis planu zagospodarowania terenu i
spis tresci..doc"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:56 Dodano załącznik "BIOZ - część drogowa.doc"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:55 Dodano załącznik "Załącznik do UMOWY NR ZP 37 2008.doc"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:55 Dodano załącznik "Wzór umowy nr ZP 37 2008 zał. 4.DOC"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:55 Dodano załącznik "Oświadczenie finansowe,
doświadczenie.doc"

(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:55 Dodano załącznik "Oświadczenie -2.doc"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 17:55 Dodano załącznik "Oferta-1.doc"
(Ireneusz Staniek)
14.08.2008 16:06 Edycja dokumentu (Ireneusz Staniek)
14.08.2008 15:56 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)
14.08.2008 15:56 Utworzenie dokumentu. (Ireneusz Staniek)