OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Dostawa i montaż oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu w 2008 roku.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został określony w załączniku nr 1 do niniejszego ogłoszenia

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa oprogramowania dla Urzędu Miasta Ustroń.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.09.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Marek Landowski         tel. 33 8579-333

W sprawach procedury konkursowej:                     Ireneusz Staniek       tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 03.09.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                       x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty

Gwarancja 24 miesięcy od dnia odbioru.


 

                                                          

Ustroń, dn. 26.08.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawa i montaż oprogramowania komputerowego dla Urzędu Miasta w Ustroniu w 2008 roku
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:26.08.2008 15:30
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:05.09.2008 14:56