OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) Oficjalna nazwa i adres zamawiającego: Burmistrz Miasta Ustroń, do kontaktów: Ireneusz Staniek, lok 33, ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320, fax. 33 8579-330

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Opracowanie projektu technicznego odwodnienia placu targowego wraz z wymianą nawierzchni w Ustroniu

Miejsce realizacji Ustroń ul. Kojzara

Opracowanie projektu technicznego odwodnienia placu targowego do istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z wymianą nawierzchni. Planuje się wykonać plac z nawierzchni asfaltowej. Do obowiązków projektanta będzie należało uzyskanie aktualnych wypisów z rejestru gruntów, wypisu i wyrysu z planu przestrzennego zagospodarowania, uzyskania pozwolenia na budowę opracowania kosztorysu inwestorskiego wraz z kosztorysami ślepymi oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót. Całe opracowanie należy wykonać w wersji papierowej 5 egzemplarzy i cyfrowej z rozszerzeniem PDF (w związku z Ustawą Prawo zamówień publicznych w celu ogłoszenia w późniejszym terminie przetargu na wykonawcę robót).

Dokumentacja projektowa powinna być wykonana zgodnie z obowiązującą Ustawą Prawo budowlane, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 3.07.2003 w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dn.2.09.2004 w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno- użytkowego.

Wyżej wymieniona dokumentacja winna zawierać niezbędne dla rozpoczęcia inwestycji wszystkie uzgodnienia branżowe wymagane prawem budowlanym oraz decyzję pozwolenia na budowę

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych projektanta: uprawnienia budowlane projektanta (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję projektanta, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Termin wykonania: opracowania projektowe z kosztorysami i specyfikacjami technicznymi do dnia 15.11.2008r oraz decyzja pozwolenia na budowę do 15.12.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                                         Dorota Fijak               tel. 33 8579-331

W sprawie procedury konkursowej                         Ireneusz Staniek        tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 05.09.2008r. do godz. 10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty.


 

Ustroń, dn. 28.08.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Opracowanie projektu technicznego odwodnienia placu targowego wraz z wymianą nawierzchni w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:28.08.2008 15:15
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:39