OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew na terenie Miasta Ustronia.

Zakres prac:

Zgodnie z załącznikiem do instrukcji.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15°°, za zaliczeniem pocztowym lub drogą elektroniczną: kerix@poczta.onet.pl

 

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – pielęgnacja drzew.

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 28.11.2008r.   

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami: Eugeniusz Greń tel. 33 8579-313

Oferenci muszą się legitymować zaświadczeniami lub innymi dokumentami potwierdzającymi ich kwalifikacje w zakresie pielęgnacji i wycinki drzew wydanymi przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Ogrodnictwa Naczelnej Organizacji Technicznej lub/i Międzynarodowego Towarzystwa Uprawy i Ochrony Drzew

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 08.10.2008r. do godz. 10:00

Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie całości zamówienia                      x 10 pkt.

C1 =             ------------------------------------------------------------------------------

                        Cena ocenianej oferty


                                  

Ustroń, dn. 30.09.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Pielęgnacja, konserwacja i wycinka drzew na terenie Miasta Ustronia.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:30.09.2008 15:01
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:38