OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w Ustroniu.

Zamówienie polega na

1. Wymianie słupów na odcinku ul. Daszyńskiego od Ronda Miast Partnerskich do Ronda przy ulicy Cieszyńskiej poprzez wymianę istniejących słupów ocynkowanych szt. 8 na słupy typu SM-3W/E z wysięgnikiem WTM-15/2 oprawy Magnolia S-100W OPS-70W/400 klosz kula mrożona fi 400.

2. Wymianie istniejących słupów w ciągu ulicy Stromej szt. 10 na pochodzące z demontażu w ulicy Daszyńskiego i zamontowaniu ich na ulicy Stromej

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa jednostkowy przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – wymiana słupów oświetleniowych w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dzień 15.11.2008.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Janina Korcz tel. 33 8579-320

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 09.10.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia (suma dwóch cen jednostkowych) x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Dokumenty dodatkowe niezbędne do złożenia oferty:

Kopia uprawnień budowlanych: uprawnienia budowlane (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia - sieci i instalacje elektryczne); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;

Ustroń, dn. 30.09.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Wymiana słupów oświetlenia ulicznego w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:01.10.2008 15:19
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:34