OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

1. Infrastruktura techniczna – remont rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Solidarności i ul. Nadrzecznej w Ustroniu

2. Infrastruktura techniczna – czyszczenie cieku wodnego w rejonie ulicy 9 Listopada od skrzyżowania ul. Daszyńskiego i 9 Listopada do ul. Rynek.

Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia został opisany w przedmiarze robót stanowiący załącznik do niniejszej dokumentacji konkursowej.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – infrastruktura techniczna – remont rowu i czyszczenie cieków w Ustroniu

Wymagany termin realizacji zamówienia to dwa tygodnie od dnia podpisania umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Barbara Jońca tel. 33 8579-314

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 15.10.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 07.10.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:1. Infrastruktura techniczna – remont rowu melioracyjnego w rejonie ulicy Solidarności i ul. Nadrzecznej w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.10.2008 15:22
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:26