OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Remont chodników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ulicy Cieszyńskiej V i VII w Ustroniu

Zamówienie polega na

Remoncie chodników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ulicy Cieszyńskiej V i VII w Ustroniu, zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w przedmiarze robót.

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: Szczegółowy zakres prac określa przedmiar robót.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – remont chodnika ul. Cieszyńska V i VII.

Wymagany termin realizacji zamówienia 30.11.2008r.

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Dorota Fijak tel. 33 8579-331

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 15.10.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 36 miesięcy od dnia odbioru robót.

Ustroń, dn. 07.10.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Remont chodników przy budynkach mieszkalnych wielorodzinnych ulicy Cieszyńskiej V i VII w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:07.10.2008 15:26
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:28.10.2008 14:24