Ustroń: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Numer ogłoszenia: 237712 - 2008; data zamieszczenia: 23.10.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OPIS

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane, przysługuje odwołanie.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: W ramach zamówienia przewiduje się wykonanie nowego zadaszenia nad sceną (przekrycie membranowe), dobudowę budynku sanitariatów, remont kapitalny z rozbudową obiektów kubaturowych przy scenie oraz przebudowę widowni. Wykonane zostaną prace towarzyszące związane z dojazdem i ogrodzeniem, kanalizacją sanitarną i deszczową. Wykonany zostanie zbiornik p.poż. i przebudowane elementy zagospodarowania terenu (chodniki, drogi, zieleń i mała architektura). Całość zostanie wyposażona w lampy stojące, ławki i kwietniki. Realizacja zamówienia kompleksowa, dwuetapowa, z przekazaniem obiektu do użytkowania. Zamawiający przewiduje pełne udostępnienie terenu amfiteatru pod roboty budowlane od 24.08.2009r. Do tego czasu, jako I etap, będą mogły być wykonywane prace budowlane poza terenem amfiteatru (plac postojowy, drogi i chodniki, zbiornik wodny, budynek sanitariatów, nasadzenia zieleni itp. W tym czasie niezbędne jest przygotowanie elementów prefabrykowanych na widownię amfiteatru, wykonanie projektu wykonawczego przekrycia sceny i zapewnienie dostawy elementów zadaszenia na koniec sierpnia 2009r. II etap robót obejmuje roboty wewnątrz i pozostałe prace na zewnątrz terenu amfiteatru. Urząd Miasta Ustroń wystąpił o dofinansowanie inwestycji ze środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, w związku z tym termin realizacji robót może ulec zmianie. Powierzchnia terenu objętego opracowaniem 35.250m2, powierzchnia użytkowa obiektów kubaturowych 461,53m2. Szczegółowy zakres zadań wykonawcy zamówienia opisany został w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiącej załącznik do niniejszej specyfikacji oraz w kosztorysie ślepym. Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty. Wszędzie gdzie w opisach występują nazwy materiałów można zastosować inne równoważne materiały o parametrach technicznych nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji przetargowej..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7, 45.11.10.00-8, 45.21.20.00-6, 45.23.13.00-8.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.05.2010.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: 30 000,00 zł

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

  • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1. Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 2. Kadra kierownicza - wykonawca musi zatrudniać, co najmniej po jednej osobie dozoru technicznego, uprawnionych do prowadzenia robót o zakresie: drogowym, budowlano - konstrukcyjnym, sieci instalacji sanitarnych, elektrycznym, z min. 5-letnim doświadczeniem w każdej branży. 3. Doświadczenie oferenta, - aby wykonawca mógł wziąć udział w postępowaniu musi wykazać, że w ciągu ostatnich 5 lat (lata 2003 - 2007), był głównym wykonawcą przy realizacji, co najmniej jednej roboty odpowiadającej swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot niniejszego zamówienia. Aby spełnić ten warunek, praca, na które powołuje się wykonawca musi być ukończona, a jej wartość musi być równa lub większa od kwoty 2.000.000,00 zł brutto. 4. Referencje oferenta - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 2.000.000,00 zł brutto, wymienione w załączniku wykaz prac. 5. Termin płatności faktury do 30 dni. 6. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 1.000.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. W cenie oferty należy uwzględnić pełną obsługę geodezyjną zadania począwszy od wytyczenia w terenie a skończywszy na inwentaryzacji wykonanych robót; Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania /odrzuceniem jego oferty/..
  • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Kosztorys ofertowy uproszczony sporządzony w oparciu o kosztorys ślepy i specyfikację techniczną. Wycena wszystkich robót winna być opracowana w formie kosztorysu uproszczonego zawierającego podstawę podanej wyceny, opis robót, jednostkę obmiarową, ilość, cenę jednostkową oraz wartość pozycji Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia zrealizowanych w ciągu ostatnich 5 lat - wykaz podwykonawców wraz z zakresem im powierzonym. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające wszystkie prace wymienione w zał. nr 3. Załącznik nr 7 Kopia uprawnień budowlanych potwierdzających doświadczenie kierownika budowy: - uprawnienia budowlane kierownika do prowadzenia prac budowlanych (w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia); - zaświadczenie z właściwego oddziału Izby Inżynierów Budownictwa dla osoby, która będzie pełnić funkcję kierownika budowy, potwierdzające jej przynależność do tej izby oraz posiadanie wymaganego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej na dzień składania ofert;.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

  • 1 - Cena - 95
  • 2 - Gwarancja - 5

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 14.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń lok. 4 ul. Rynek 1 43 - 450 Ustroń.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Modernizacja Amfiteatru oraz kompleksowe zagospodarowanie Parku Kuracyjnego w Ustroniu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:23.10.2008 16:19
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:24.10.2008 13:15