Ustroń: Dostawę, montaż i instalację elementów telewizji przemysłowej CCTV na bazie istniejącego systemu IP w strukturze istniejącej łączności radiowej.
Numer ogłoszenia: 243936 - 2008; data zamieszczenia: 10.11.2008
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Burmistrz Miasta Ustroń , ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń, woj. śląskie, tel. 033 8579320.

  • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ustron.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę, montaż i instalację elementów telewizji przemysłowej CCTV na bazie istniejącego systemu IP w strukturze istniejącej łączności radiowej..

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie polega na dostawie, montażu i instalacji elementów systemu telewizji przemysłowej CCTV na bazie istniejącego systemu (IP) w strukturze łączności radiowej a obejmujące: 1. Podłączenie do istniejącego systemu trzech kamer na głowicach szybkoobrotowych (1 kamerę dostarcza Zamawiający, 2 kamery dostarcza Wykonawca, zgodnie z lokalizacją - załącznik nr 1 oraz parametrami - załącznik nr 3 2. Podłączenie do istniejącego systemu kamer stacjonarnych (dostarcza Zamawiający) zgodnie z lokalizacją - załącznik nr 1 3. Dostawa montaż i uruchomienie bezprzewodowego systemu transmisji danych z punktów kamerowych na bazie schematu łączności - załącznik nr 2 oraz zgodnie z założeniami określonymi w załączniku nr 3 podpunkt 3.3. 4. Uruchomienie drugiego centrum monitoringu w Komisariacie Policji przy ul. 3 Maja wraz z dostawą niezbędnego sprzętu. 5. Dostawa niezbędnych elementów (licencje sprzętowe i programowe) umożliwiające archiwizację z 11 punktów kamerowych na istniejącym serwerze przez okres 30 dni (dla 2 SIF i 12,5 kl./s) 6. Zainstalowany sprzęt musi umożliwić podgląd w obu centrach zarządzania (Straż Miejska i Komisariat Policji) przy 25 kl./s dla 4 SIF. 7. Dostarczone przez Wykonawcę elementy systemu monitoringu winny być w pełni kompatybilne z zainstalowanymi obecnie elementami monitoringu a w szczególności muszą współpracować z zainstalowana platformą programową (podgląd, zarządzanie i rejestracja), - załącznik nr 4..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.31.40.00-1, 45.31.43.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 18.12.2008.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

·         Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca składający ofertę musi spełniać opisane w tej części wymagania w celu potwierdzenia Art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 1. Doświadczenie - wykonawca musi przedstawić w ofercie zrealizowanie, co najmniej 2 zamówień o zakresie rzeczowym podobnym do niniejszego zamówienia i o wartości dla jednego zamawiającego, co najmniej 50.000 zł zrealizowane w ciągu ostatnich 3 lat. 2. Sytuacja ekonomiczna i finansowa - wykonawca musi mieć dostęp lub dysponować środkami finansowymi na realizację zamówienia w wysokości, co najmniej 50.000,00 zł bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu innych zamówień. 3. Referencje - oferent musi przedstawić referencje potwierdzające wszystkie prace o wartości, co najmniej 50.000 zł wymienione w formularzu Wykaz prac Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia - nie spełnia. Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania odrzuceniem jego oferty..

·         Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Załącznik nr 1 Formularz oferty wraz z kosztorysem ofertowym. Załącznik nr 2 Oświadczenie wykonawcy, że spełnienia warunki ubiegania się o udzielenie zamówienia z art. 22 ust. 1 oraz że nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych. Załącznik nr 3 Oświadczenie wykonawcy o: - sytuacji ekonomiczno finansowej; - nie zaleganiu z płatnościami; - niekaralności; - wykaz prac o zakresie i charakterze podobnym do niniejszego zamówienia - zakres powierzony podwykonawcy. Załącznik nr 4 Akceptacja warunków umownych w załączonym wzorze umowy Załącznik nr 5 Aktualny odpis z rejestru sądowego lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej potwierdzającej, że profil działania oferenta odpowiada zakresowi rzeczowemu zadania wraz z umową spółki cywilnej, jeżeli działalność gospodarcza jest prowadzona w formie spółki cywilnej. Załącznik nr 6 Referencje potwierdzające należyte wykonanie wszystkich wymienionych w wykazie prac (załącznik nr 3)..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ustron.bip.info.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.11.2008 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta Ustroń ul. Rynek 1 43-450 Ustroń lok 4.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Dostawę, montaż i instalację elementów telewizji przemysłowej CCTV na bazie istniejącego systemu IP w strukturze istniejącej łączności radiowej.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.11.2008 11:57
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:08.12.2008 12:13