OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Sukcesywny zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25% na potrzeby prowadzenia Akcji Zimowej 2008 – 2009 w Ustroniu.

 

Zakres prac:

Sukcesywna zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25% na potrzeby prowadzenia Akcji Zimowej 2008 – 2009 w Ustroniu. Zamawiający nie posiada pojemników do przechowywania solanki.

Czas reakcji sprzedającego na zawiadomienie o kolejnej zakupie solanki (powiadomienie – faxem) a wynosi 3 dni robocze.

Ilości solanki: Ze względu na rozliczeniową cenę jednostkową zamawiający wprowadzi próg wartościowy umowy w wysokości 54279,40 zł netto.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – sukcesywny zakup solanki na potrzeby Akcji Zimowej 2008 – 2009.

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 20.11.2008r – 15.04.2009r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.11.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za sukcesywną sprzedaż 1 m3 solanki drogowej

o stężeniu 22 – 25 % na potrzeby Akcji Zimowej w Ustroniu                          x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Ustroń, dn. 10.11.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Sukcesywny zakup solanki drogowej o stężeniu 22% - 25% na potrzeby prowadzenia Akcji Zimowej 2008 – 2009 w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.11.2008 13:51
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:21.11.2008 15:48