OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Burmistrz Miasta Ustroń ul. Rynek 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup wraz z transportem soli kamiennej drogowej gatunek DR – niezbrylającej dla Miasta Ustroń w ilości 150 ton loco baza wykonawcy ul. Krzywa w Ustroniu.

Zakres prac:

Zamówienie polega na dostawie wraz z transportem 150 ton soli kamiennej drogowej na bazę wykonawcy w Ustroniu ulica Krzywa. Zamawiana sól kamienna drogowa gatunek „DG” niezbrylająca musi spełniać wymogi normy PN – 86 / C – 84081 / 02

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, pok. 33 w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa soli na potrzeby Akcji Zimowej 2008 – 2009.

Termin dostawy: do 30 listopada 2008r / 75 ton; do 30 stycznia 2009r / 75 ton

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych Andrzej Siemiński tel. 33 8579-319

W sprawach procedury konkursowej Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 18.11.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za dostawę soli drogowej

na potrzeby Akcji Zimowej w Ustroniu                                           x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

                                                          

Ustroń, dn. 10.11.2008r.

Powrót

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup wraz z transportem soli kamiennej drogowej gatunek DR – niezbrylającej dla Miasta Ustroń w ilości 150 ton loco baza wykonawcy ul. Krzywa w Ustroniu.
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:10.11.2008 13:53
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:21.11.2008 15:25