OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT

Szkoła Podstawowa nr 5 w Ustroniu

 ul. Szkolna 1, 43-450 Ustroń

 zaprasza do złożenia ofert w konkursie na:

Zakup wraz z dostawą rozbiegu tartanowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu

Zamówienie polega na

Zakupie wraz z dostawą rozbiegu tartanowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu o następujących parametrach technicznych:

Rozbieg wykonany z tworzywa syntetycznego – tartan MONDO SPORTRACK (lub inny równoważny o nie gorszych właściwościach i parametrach)

Długość rozbiegu – 75 m w odcinkach 15 metrowych

Szerokość rozbiegu – 122 mm

Grubość wykładziny 14 mm

Kolor (czerwony lub zielony)

Zaleca się, aby oferent dokonał wizji lokalnej na terenie objętym zakresem rzeczowym zadania oraz zdobył wszelkie informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty.

II.        Ilość: 75 mb.

Formularze zawierające informacje o sposobie przygotowania oferty można odebrać osobiście w siedzibie zamawiającego, w godzinach od 8°° do 15, lub pobrać ze strony www.ustron.bip.info.pl;

Koperta powinna być odpowiednio oznaczona: Konkurs – dostawa rozbiegu tartanowego

Wymagany termin realizacji zamówienia to okres 01.12.2008r. – 10.12.2008r.

                       

Osoby uprawnione do kontaktów z oferentami:

W sprawach technicznych                            Dominika Jucha tel. 33 8542-699

W sprawach procedury konkursowej          Ireneusz Staniek tel. 33 8579-320

Zamkniętą kopertę, zawierającą ofertę, należy złożyć w siedzibie zamawiającego w terminie do 01.12.2008r. do godz.10:00
Kryteria porównania i wstępnej oceny ofert:

1. CENA wykonania zamówienia zgodnie z formularzem oferty waga kryterium ____________100 %.

Ocena zostanie obliczona wg wzoru:

Najniższa cena ofertowa za wykonanie zamówienia                   x 10 pkt.

C1 =   ------------------------------------------------------------------------------

                               Cena ocenianej oferty

Gwarancja 12 miesięcy od dnia odbioru robót.

                                                          

Ustroń, dn. 18.11..2008r.

Powrót

Załączniki

Metryka dokumentu

ukryj
Tytuł dokumentu:Zakup wraz z dostawą rozbiegu tartanowego dla Szkoły Podstawowej nr 5 w Ustroniu Lipowcu
Podmiot udostępniający informację:UM Ustroń
Informację opublikował:Ireneusz Staniek
Data publikacji:18.11.2008 14:50
Informację aktualizował:Ireneusz Staniek
Data aktualizacji:08.12.2008 12:16